Samråd om nytt område med idrottshallar, bostäder, verksamhetslokaler m.m. i norra Kista

Välkommen att lämna synpunkter på planförslag som innebär att ett nytt funktionsblandat område byggs med idrottshallar, cirka 500 bostäder, hotell, kontor, parkeringshus, verksamhetslokaler samt ett torg och en park.

Området ligger mellan Torshamnsgatan och E4 i Kista, del av Akalla 4:1. Bebyggelser varierar i höjd mellan två våningar för idrottshallar och åtta våningar för kontor och bostäder. Två höghus (44 respektive 24 våningar höga) innehållande bostäder respektive hotellverksamhet kommer att vara väl synlig från E4:an.

Samrådet pågår under perioden 13 februari till 29 mars. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 13 februari–29 mars 2018 på följande platser under respektive kontors öppettider

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av ett öppet hus i Scenrummet på Kista Bibliotek i Kista Galleria onsdag 7 mars kl. 17.00-20.00. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 29 mars 2018.

Lämna synpunkterna direkt i Bygg- och plantjänsten.

Alternativt skriv eller mejla till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer: 2015-09816

Läs mer om planförslaget på projektwebben stockholm.se/torshamnsgatan

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Bildgalleri

Vy mot torget tagen från korsningen Torshamnsgatan-Urbana axeln. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy mot torget tagen från korsningen Torshamnsgatan-Urbana axeln. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy från sydost. Illustration: Wingårdhs arkitekter
Vy från sydost. Illustration
Illustrationsplan.

Läs mer om projektet

Publicerad
Uppdaterad