Samråd om Rågsveds naturreservat

Karta över området, Rågsveds naturreservat
Karta över området, Rågsveds naturreservat.

Stockholms stad planerar ett nytt naturreservat som omfattar stora delar av Rågsveds friområde. Den 15 december 2017 startar samrådet om reservatsförslaget. Till och med den 5 februari 2018 kan du lämna synpunkter. Den 15 januari kl. 16-20 är du välkommen på öppet hus i Rågsveds Folkets Hus.

Genom att bilda naturreservatet får området ett starkare skydd. På så sätt kan vi stärka den biologiska mångfalden av växter och djur, till exempel ädellövskog, värdefulla våtmarker och vissa fågelarter. Det är också ett sätt att skydda och stärka området för rekreation, friluftsliv, naturupplevelser med mera.

Vad handlar förslaget om?

Förslaget till naturreservat har olika delar. En del handlar om hur stort reservatet ska vara och var gränserna ska gå. En annan del är föreskrifterna för reservatet, alltså vilka regler som ska gälla för att till exempel koppla hundar, göra upp eld och cykla i reservatet. I en tredje del som kallas skötselplan beskrivs friområdets värden, till exempel kulturvärden, ekologiska och rekreativa värden. Här beskrivs också hur området ska skötas.

Här kan du titta på förslaget

Alla dokument om samrådsförslaget finns i dagordningen från exploateringsnämndens sammanträde den 7 december 2017, punkt 45. Du kan också titta på förslaget på följande ställen:

  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Farsta bibliotek, Farstagången 8
  • Högdalens bibliotek, Högdalsgången 10
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A
  • Farsta stadsdelsförvaltning, Storforsplan 36
  • Medborgarkontoret i Rågsved, Kumlagatan 11

Öppet hus om förslaget

Tid: Måndagen den 15 januari kl. 16-20
Plats: Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen senast den 5 februari 2018 till:

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer, 2017-14371

Läs mer om stadens arbete med Rågsveds naturreservat.

Publicerad