Komplext projekt rullar på bra

Muddring vid slusskanalerna.
Vid slusskanalerna pågår arbetet som mest intensivt just nu.

Projekt Slussen är ett av de största samhällsbyggnadsprojekten i Sverige. Dessutom är det ett av de största arkeologiska projekten i Stockholm någonsin. Ett och ett halvt år efter byggstarten har projektet redan kommit en bra bit på väg

Slussen är verkligen en knutpunkt och trots att platsen under nästan tio år är en stor komplex byggarbetsplats så passerar ungefär 400 000 kollektivtrafikresenärer här dagligen. Till det kommer 50 000 personer som tar sig fram till fots eller med cykel och cirka 30 000 bilar. Bygget av nya Slussen är ett unikt och tekniskt komplext projekt och består av flera delprojekt på land, i vatten och i berg. Dessutom varierar de geologiska förutsättningarna i olika delar av området och hela konstruktionens grundläggning görs om. Det innebär att över 3000 stödjande pålar kommer att ha borrats ner när nya Slussen står klar.

Peter Svärd är projektchef för Projekt Slussen.

– Några saker som är unikt med Projekt Slussen är att det är så mycket som händer på en liten yta samtidigt som grundförhållandena vid Slussen är svåra. Dessutom måste tunnelbanan, bilar, bussar, cyklister och gångtrafikanter kunna passera här även under byggtiden.

Sprängningar vid Katarinavägen i slutskedet
Trots det har projektet rullat på bra och de flesta av de stora rivnings-, sprängnings- och grundförstärkningsarbetena har gått enligt plan under projektets första tid. Ingen har väl missat den stora gropen där Katarinavägen en gång gick. Här har stora mängder jord, grus, betong och sprängsten schaktats bort och nu är man inne i slutskedet av sprängningarna nära Katarinaberget. När det är klart i början av 2018 börjar byggandet av gångar och affärsutrymmen. Ungefär 8000 kvadratmeter butiksyta i två plan kommer att byggas under Katarinavägen. Till det kommer gångstråk, evakueringsutrymmen och teknikutrymmen.

Nere på Stadsgården pågår arbetet för fullt med att färdigställa den tillfälliga bussterminal som kommer att vara i drift fram till och med 2023 då den planerade bussterminalen i Katarinaberget ska stå färdig. Arbetet går som planerat och målet är att öppna terminalen under våren 2018. Det är ett komplicerat arbete som kräver flera trafikomläggningar på Stadsgårdsleden där trafiken måste kunna passera under byggtiden. När den tillfälliga terminalen invigs kommer den gamla att rivas.

Samtidigt pågår breddningen av kajen vid Stadsgårdsleden för att ge plats åt trafiken.Grundläggningsarbeten med pålar, spont och stag har i princip avslutats och nu pågår betongarbeten vid Stadsgårdskajen. Även här är grundförhållandena svåra och pålar på över 50 meter har behövts användas på vissa ställen. För att hålla tidplanen har man bland annat jobbat i skift.

Se kortfilmen om ett år på Slussen. 

 

Stora mängder schaktmassor har transporterats bort
Östra bron över Söderström revs under de första månaderna efter byggstarten sommaren 2016 och just nu grävs och muddras det för fullt kring den gamla slusskanalen. Söder om den har stora mängder schaktmassor transporterats bort och här är nu öppet vatten där det en gång fanns en kaj. Det som försvunnit hittills är bland annat gamla betongkonstruktioner, träpålar och delar av den gamla kajen. Här ska upp till åtta meter djupa schakt grävas för de nya avtappningskanalerna. När nya Slussen står klar kommer betydligt mer vatten att vara synligt än tidigare.

De närmaste två till tre månaderna är det muddring som gäller för att justera bottnarna till rätt nivå och för att skapa en bra och jämn botten. Sedan är det dags för grundläggningen av slusskanalen och de två avtappningskanalerna.

Omfattande arkeologiska utgrävningar
Som de flesta stora byggprojekt så har även Projekt Slussen stött på nya utmaningar längs med vägen. Allt går inte att förutse och då måste man vara beredd att omprioritera och hitta nya lösningar.

– Slussen ska stå klar 2025 men däremot har vi beslutat om en del omprioriteringar. Det beror bland annat på att de arkeologiska utgrävningarna har varit mer omfattande än vi kunnat förutse. Det har gjort att vissa moment har fått vänta. Rivningsarbetet är också mycket komplext och måste göras i flera etapper som är beroende av varandra och ibland klickar det inte riktigt. En liten försening i en etapp kan ge stora förseningar för angränsande arbeten. En del av omprioriteringarna handlar också om att vi behöver visa hänsyn för de närboende, alla som ska passera och att skapa en säker arbetsmiljö, säger Peter Svärd.

En aktuell förändring handlar om den nya huvudbron som skulle öppnats i slutet av 2019. Här kommer fler arbeten än beräknat att behöva utföras innan brons landfäste på Södermalm kan byggas. Konsekvensen blir att bron istället kommer öppna för trafik först i mitten av 2020. Följdeffekterna blir att Katarinavägen och Söderledstunneln fortsätter vara delvis stängda under längre tid än planerat och innerstadsbussarna förblir omlagda under den tiden.

– Den här omprioriteringen i byggordningen görs också för att fokusera på en säker arbetsmiljö samtidigt som det blir mer ekonomiskt för projektet. På plussidan är också att bron kommer att lyftas på plats med en annan teknik än vad som var tänkt från början. Det gör att vi kan få möjlighet att tidigarelägga andra delar av projektet, till exempel färdigställandet av de nya gångbroarna över slusskanalen. Det blir till stor nytta för gång- och cykeltrafik i nästa skede.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Publicerad
Uppdaterad