Fågellivet i Mälaren gynnas av nya Slussen

Fåglarna i Mälaren trivs när skapa mer när Projekt Slussen anlägger mer strandäng och våtmark.
Fåglarna i Mälaren trivs när Projekt Slussen anlägger mer strandäng och våtmark. Foto: Lennart Johansson.

Även fåglar, fiskar och insekter kommer att kunna dra nytta av bättre möjligheter att reglera vattennivån i Mälaren. För att skapa bra förhållanden för djur och natur anlägger nu Projekt Slussen en ny strandäng intill Asköviken – Tidö naturreservat.

Just nu råder lugnet över Asköviken i Mälaren, cirka två mil söder om Västerås. Men i vår myllrar det av djurliv här. Främst fåglar men även sällsynta insekter och här finns dessutom en stor mångfald av växter. Området är klassat som naturreservat sedan 1980-talet och ett av Sveriges främsta för fågelskådning.

– När avtappningsmöjligheterna förbättras med nya Slussen blir det möjligt att tillåta en högre vattennivå på våren, vilket är mer naturligt och bra för djurlivet. Vid Asköviken – Tidö naturreservat tas därför en gammal vall bort för att skapa mer strandäng och våtmark, säger Eva Rosman, kommunikationsstrateg Projekt Slussen.

Vallen byggdes under 1980-talet för att få mer odlingsbar yta och för att skydda åkermarken mot översvämningar. Förändringarna görs av Projekt Slussen i samarbete med markägarna. Att utöka strandängen är ett krav för att Stockholms stad ska få förändra regleringen av Mälaren.

Skyddsvallen rivs och diket läggs igen så att våtmark kan bildas på ängarna. 

– Det blir en positiv effekt när vi nu gör mer åkermark till våtmark och strandäng. När ett större område blir täckt med vatten på våren gynnas flera fåglar som finns i området.Strandäng är dessutom en naturtyp som det råder brist på.

Bra för djurliv och växter
Fåglarna trivs i den grunda vassrika viken och några exempel på arter som häckar här är rördrom, snatterand, trastsångare, dvärgbeckasin och skäggmes. Havsörn kan ses här nästan hela året. Strandängen är inte bara bra för djurlivet utan också för typiska strandängsväxter som blåtåtel och starr. Samtidigt kommer betesdjur att bidra till att våtmarkerna inte växer igen på den nya strandängen som omfattar 23 hektar.

Övriga delar av området kommer också att anpassas till den nya vattenlinjen, till exempel kommer en vandringsled som gått på vallen flyttas längre upp mot land. Även befintliga stigar förhöjs för att inte översvämmas vid högvatten.

Bättre förutsättningar för att reglera vattennivån
Nya Slussen ska stå klar 2025 och tack vare bättre förutsättningar för att reglera vattennivån i Mälaren så minskas dagens stora översvämningsrisk. En bättre reglering är också en förutsättning för att kunna säkra dricksvattnet.

Vattennivån regleras i Stockholm och i Södertälje genom att vatten från sjön släpps ut till havet. Idag går det inte att tappa ut tillräckligt mycket vid de tillfällen då det rinner stora mängder vatten in till Mälaren, till exempel i samband med kraftig vårflod.

– Genom att bygga nya och större kanaler vid Slussen kan dagens översvämningsrisker byggas bort. På så sätt säkras dricksvattnet och utsatta områden, som tunnelbanan i Gamla stan, Västerås flygplats och annan viktig infrastruktur och bebyggelse, säger Eva Rosman.

Arbetet med den nya strandängen beräknas pågå från oktober 2017 till och med mars 2018.

Läs mer om Asköviken – Tidö naturreservat

Läs mer om Slussens ombyggnad

Publicerad
Uppdaterad