1000 bostäder, skola och idrottshall planeras i nya Bromstensstaden etapp 2

Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och samhällsservice. Den del berör Bromstens IP kan granskas i ny granskning till 18 oktober 2017.

Syftet med en ny granskning för den del av förslaget till detaljplan som berör Bromstens IP är att användningen idrott (R) läggs till användningen skola/förskola (S1) på den norra bollplanen. Användningen blir därmed RS1 (idrott och skola/förskola). I tidigare granskning 21 juni till 2 augusti 2017 var användningen enbart S1 (skola/ förskola).

Ta del av plankarta som PDF

 

Ta del av alla handlingar i Bygg- och plantjänsten på stadsbyggnadskontorets webbplats.

Detta innebär, till skillnad från tidigare granskningsförslag, att även idrott fortsatt ges möjlighet att inrymmas på den norra delen av Bromstens IP tillsammans med möjligheten att inrymma skoländamål.

Byggrätten för en ny idrottshall är även flyttad från den södra halvan av Bromstens IP till den norra för att kunna ge plats för en 11-spelsplan och en 7-spelsplan sida vid sida på den södra halvan.

Sammantaget så möjliggör den nya ändringen följande:

  • En ny skola eller bevarande av den befintliga konstgräsplanen
  • En ny idrottshall på den norra halvan av Bromstens IP
  • Två nya konstgräsplaner: en 11-spelsplan och en 7-spelsplan på den södra halvan av Bromstens IP

Den del av förslaget till detaljplan som berör Bromstens IP kan granskas i ny granskning under tiden 20 september till 18 oktober 2017.

Planförslaget finns att ta del av i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 18 oktober 2017 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: 2014-19911

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Publicerad
Uppdaterad