Campingstugeområdet i Karlsvik utvecklas

Bild på campingstuga som tömts inför rivning. Området ska utvecklas och göras tillgängligt för fler.

Nu startar arbetet med att utveckla campingstugeområdet i Karlsvik i Farsta. Ett antal campingstugor rivs som en del i arbetet med att tillgängliggöra området för fler. En betydande del av campingstugorna kommer stå kvar eller flyttas inom området.

Utvecklingsområde

Området söder om Hökarängsbadet, Karlsvik strand, utreds för att möjliggöra nya bostäder och ska göras tillgängligt för fler. Målet är att utveckla de attraktiva stråken längs stränderna, uppföra en ny allmän park inom området och göra det lättare att ta sig mellan Farsta centrum och sjöarna.

Campingstugeområdet har sitt ursprung i tältplatser för Stockholmarna på 1930-talet och representerar kulturhistoriska värden. Ett antal campingstugor rivs under hösten 2017. Vissa kommer över tid att flyttas. De personer vars arrende sagts upp har fått möjlighet att stanna i upp till 2 år. 

Nästa steg

Nu tas ett gestaltningsprogram för området fram i samarbete med representanter från campingstugeområdet. Förberedande arbeten med miljöprovtagning sker under oktober. Arbetet med rivning startar i november 2017 och förväntas pågå till årsskiftet 2017/2018.

Kontakt

Jesper Skiöld

Projektledare, exploateringskontoret

Erika Nordberg

Byggprojektledare, Miljö och teknik
Publicerad
Uppdaterad