Nya bygglovsbefriade åtgärder från 1 juli 2017

Den 1 juli 2017 införs ett antal lovsbefriade åtgärder som bland annat berör en – och tvåbostadshus men även andra byggnader och åtgärder i viss utsträckning.

I korthet handlar det om ändrade regler för lovplikt gällande:

  • liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel på en – och tvåbostadshus
  • anläggningar i form av upplag i högst två enheter såsom fritidsbåt, husbil, husvagn i omedelbar närhet av en – och tvåbostadshus
  • omfärgning samt byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård, på annan byggnad än en – och tvåbostadshus
  • anläggningar i form av en eller flera container för pågående verksamhet inom industriområde
  • nybyggnad på allmän plats som kommunen är markägare till, i högst 3 månader. Högst 15 kvm BYA, 3 meter nock
  • nybyggnad av fristående väderskydd inom kollektivtrafiken. Högst 15 kvm BYA, 3 meter nock
  • vissa skyltar inom detaljplanelagt område
  • ljusanordningar som inte har betydande inverkan inom detaljplanelagt område

För att dessa åtgärder ska kunna utföras så behöver vissa krav uppfyllas och vissa av åtgärderna är också anmälanpliktiga, vilket innebär att du behöver göra en anmälan och invänta beslut.

Åtgärderna gäller inte heller överallt.

Läs mer om exakt vilka regler som gäller

Du kan läas mer om exakt vilka regler som gäller för respektive åtgärd på vår informationssida där du också hittar våra informationsbroschyrer:

Publicerad
Uppdaterad