Samråd om Stadsgårdshamnen, Södermalm

Karta över planområdet vid Vikingterminalen på Södermalm.

Ändring av tidsbegränsad detaljplan till att gälla ytterligare fem år för området Stadsgårdshamnen/Masthamnen på Södermalm där Vikingterminalen finns. Detta ger möjlighet för terminalverskamheten att fortsätta utvecklas i närtid utan att områdets långsiktiga planering hindras. Samrådstiden är 4 april till 5 maj 2017.

Förslag till detaljplan

Den tidigare tidsbegränsade planbestämmelsen (T-Dp 2010-08953 t o m 2017-01-01) ändras till att gälla i ytterligare fem år. Den ändrade tidsbegränsningen innebär att terminalverksamheten (Vikingterminalen) ges möjlighet att fortsätta utvecklas genom till exempel justering avtekniska anläggningar för hamnverksamheten såsom matargångar, landgångar och personbilsramper under en femårsperiod.

Att planen istället gäller fem år till fram till 2022 är lämpligt i avvaktan på angränsande projekt och på en permanent detaljplan för framtida utveckling av Masthamnen.

Planområde

Planområdet ligger vid Masthamnen/Stadsgårdshamnen vid Londonviadukten på Södermalm. Planområdet omfattar totalt cirka 25 000 kvm, varav hälften utgörs av vatten. Merparten av hamnverksamheten är inhägnad och därmed inte tillgänglig för allmänheten. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Södermalm 10:34, 10:35 och 11:23.

Kaj och vattenområdet inom planområdet ägs av Stockholms stad. Stockholms hamnar AB har nyttjanderätt och upplåter i sin tur marken till Viking Line.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 4 april – 5 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Anna Lina Axelsson

Enhetschef
stadsbyggnadskontoret
08-508 27 430
Publicerad
Uppdaterad