Översiktsplanen uppdateras

Hur ska Stockholm växa? Var med och påverka när en ny översiktsplan tas fram.

Staden arbetar med en uppdatering av Stockholms översiktsplan. Din kunskap om din stadsdel och resten av Stockholm, och dina synpunkter på stadens framtida utveckling, behövs i det arbetet.

Vi förväntas vara en miljon invånare i Stockholm år 2020. Det kräver fler bostäder och bättre infrastruktur, men också att vi på många andra sätt utvecklar Stockholm till en ännu bättre stad att leva i. För att kunna göra det behövs en övergripande plan för den fysiska miljön, en så kallad översiktsplan.

Stadens förvaltningar har tagit fram ett förslag till en uppdaterad översiktsplan som vi vill prata med dig och alla andra stockholmare om. Dessutom samråder staden med Stockholms grannkommuner, Länsstyrelsen och andra myndigheter som har delansvar för den regionala planeringen. Efter den så kallade samrådstiden tas alla synpunkter om hand innan Stockholm får en ny uppdaterad översiktsplan.

Ta del av förslaget

Du kan ta del av förslaget till ny översiktsplan, lämna synpunkter på det och diskutera stadsutveckling digitalt och på 15 olika platser i staden. 

Samrådsförslaget finns i en kort sammanfattad version och en fullversion. Fullversionen kan du båda ladda ner som pdf och läsa i en bläddringsbar pdf. Det finns två bilagor till samrådsförslaget. Den ena tar upp hållbarhetsbedömningar och den andra tar upp riksintressen.

Översiktsplanens samrådsförslag som pdf  att ladda ner

Översiktsplanens samrådsförslag som bläddringsbar pdf

Översiktsplanens samrådsförslag som kort sammanfattad version pdf

Karta med stadsutvecklingsmöjligheter

Bilagor
Hållbarhetsbedömning

En översiktsplan anses ha betydande miljöpåverkan och därför måste det enligt Miljöbalkens 6 kapitel 11 § göras en miljöbedömning som ska mynna ut i en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Staden har valt att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning som även beskriver sociala, ekonomiska och rumsliga konsekvenser av en uppdaterad översiktsplan. Hållbarhetsbedömningen uppfyller därmed även plan- och bygglagens krav (3 kapitlet 6 §) om en konsekvensbedömning av översiktsplanen.

Översiktsplan för Stockholm samrådsförslag – hållbarhetsbedömning

Riksintressen enligt miljöbalken

I samrådsförslagets bilaga om riksintressen redovisar kommunen hur värdena i riksintressen enligt miljöbalken ska tillgodoses. Hanteringen av riksintressen kan beskrivas som ett växelspel mellan stat och kommun. Staten beslutar och formulerar anspråk på vad som ska betraktas som riksintressen. Kommunen visar i översiktsplanen hur värdena i riksintresseområdena ska hanteras och tillgodoses. Särskild vikt har lagts på att beskriva hur staden ska tillgodose riksintressen för kulturmiljövården. Detta är samlat i kapitlet Kulturmiljön som resurs.

Översiktsplan för Stockholm samrådsförslag – riksintressen

Kapitlet Kulturmiljön som resurs bygger på ett arbete som startades som en konsekvens av Länsstyrelsens granskningsyttrande av den nu gällande översiktsplanen. I mars 2014 tog staden fram en promemoria med syfte att bättre svara mot plan- och bygglagens krav på att i översiktsplanen redovisa hur områden av riksintresse för kulturmiljö ska tillgodoses. Under perioden 8 december 2014 till 6 mars 2015 genomförde stadsbyggnadsnämnden ett förenklat samråd om ett tydligare förhållningssätt till kulturmiljövårdens riksintresseområden. Syftet var att få in synpunkter för att utveckla frågorna till processen för att ta fram en uppdaterad översiktsplan. I det förenklade samrådet fick staden in många yttranden med olika synpunkter. Dessa är sammanställda i en så kallad remissredogörelse. Stadens beskrivning av hur riksintressen för kulturmiljövården ska tillgodoses har utvecklats med grund i promemorian och remissredogörelsen.

Remissredogörelse Riksintresse kulturmiljö, Dp 2014-05980

Samrådstiden är 10 november 2016–10 januari 2017

Kom och träffa oss!

Lämna synpunkter digitalt

Pratbubblor

 

Stockholms uppdaterade översiktplan är på samråd. Samrådstiden är 10 november 2016–10 januari 2017.
Vad tycker du om förslaget och hur vill du att Stockholm ska växa?

 Tyck till i dialogverktyget

Du kan också lämna dina synpunkter genom e-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller skicka ett brev till Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. Skriv "synpunkt översiktsplanen 2015-10143" i e-postens ämnesrad eller som överskrift i ditt brev.

Nyheter

Fördjupa dig

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att uppdatera översiktsplanen så att den på ett bättre sätt speglar den växande stadens utmaningar, omvärldens utveckling och stadens vision: "Vision 2040 – ett Stockholm för alla”.

Ett Stockholm för alla Vision 2040

Konkret innebär det att möjligheten att säkerställa det långsiktiga bostadsbehovet ska bli tydligare samtidigt som arbetet ännu mer ska utgå från det helhetsperspektiv som behövs för att uppnå en tät och hållbar stad. Den uppdaterade översiktsplanen ska bidra till att främja ett socialt hållbart Stockholm, en mer sammanhållen stad och minskad segregation. Den ska också bli tydligare hur översiktsplanen kan genomföras.

Strategier för parker, grönområden och arkitektur arbetas in

För att en översiktsplan alltid ska vara aktuell kompletteras den ibland med tillägg innan hela översiktsplanen arbetas om eller uppdateras. Dagens översiktsplan, Promenadstaden, har två tillägg som arbetas in i uppdateringen översiktsplanen. Det är Stocksholms arkitekturstrategi ”Arkitektur Stockholm” och parkstrategin ”Den gröna promenadstaden”.

Arkitektur Stockholm innehåller stadens strategi för arkitektur och Den gröna promenadstaden innehåller strategin för grönområden och parker.

Den befintliga översiktsplanen gäller tills ny antas

Under tiden som översiktsplanen uppdateras gäller Promenadstaden – Stockholms översiktsplan. Den fortsätter att gälla tills den nya översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft

Kontakt

Christoffer Carlander

Projektledare, Stadsbyggnadskontoret

Uppdateringen av översiktsplanen