Översiktsplanering

Översiktsplanen stakar ut den långsiktiga kursen för en kommuns utveckling. Eftersom byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen under lång tid framåt är det viktigt att det finns långsiktiga strategier för den fysiska miljön.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande översiktsplan som är aktuell. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden och för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kommunen ska även visa hur de avser att tillgodose de redovisade riksintressena i översiktsplanen.

Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den kommunomfattande översiktsplanens aktualitet eller anta en ny översiktsplan.

En översiktsplan är inte bindande för myndigheter eller enskilda.

Nyttan med översiktsplanering

Fördjupa dig

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad