Fördjupad översiktsplan för Karolinska – Norra Station

Hagastaden, en stadsdel som växer fram ur den fördjupade översiktsplanen för Karolinska och Norra Station

Utvecklingsområdet Karolinska – Norra Station är beläget i två kommuner, Solna samt Stockholm. Det är beskrivet i en fördjupning av kommunernas översiktsplaner som är ett gemensamt dokument för Solna och Stockholm.

I de inledande delarna av behandlas förutsättningar och planförslaget övergripande för hela planområdet. Förslaget fördjupas därefter i delområdesbeskrivningar för Karolinska Institutets område, Nya Karolinska Solna (NKS), Östra Karolinska sjukhusområdet (Östra KS-området) samt Norra Stationsområdet.

En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen och en trafikpromemoria finns sammanställts. Därutöver har underlag tagits fram gällande övergripande riskanalys, kulturmiljöanalys, miljö, genomförande, teknisk försörjning och kommunal service.

Övrigt underlagsmaterial består av tidigare utredningar av särskild relevans för den fördjupade översiktsplanen för utvecklingsområdet Karolinska – Norra Station.

Läs den fördjupade översiktsplanen för utvecklingsområdet Karolinska – Norra Station. 

Stockholms översiktsplan

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad