Ett steg närmare ny översiktsplan för Stockholm

Genom översiktsplanen talar staden om hur Stockholms bebyggelse och stadens övriga mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Stadens översiktsplan är ett viktigt verktyg i arbetet för en mer hållbar utveckling.

Stockholms utveckling är spännande. Många väljer att flytta hit för att jobba eller studera och Stockholms näringsliv lyckas väl i den internationella konkurrensen. Staden befinner sig i en intensiv utvecklingsfas och har snart en miljon invånare.

För att möta tillväxten planeras det för 140 000 nya bostäder till år 2030. Våra lokala centrum ska vara levande och våra offentliga rum inbjudande och trygga. Infrastrukturen och framkomligheten ska också bli bättre – fler ska kunna promenera, cykla och åka kollektivt.

Stadens snabba tillväxt ställer höga krav på en framsynt lokalisering av bostäder, arbetsplatser, service, grönområden, gaturum och trafik. Översiktsplanen spelar en nyckelroll i allt detta.

En ny översiktsplan har tagits fram

Staden har arbetat med en ny översiktsplan. Mellan den 10 november 2016 och den 10 januari 2017 hölls samråd om förslaget till ny plan där stockholmare kunde ta del av förslaget och lämna synpunkter. Under samrådstiden kom det in drygt 1 500 synpunkter och kommentarer om framtidens Stockholm. Det bearbetade förslaget till ny översiktsplan var på utställning 30 juni – 3 september 2017. 

Den 23 november godkände stadsbyggnadsnämnden översiktsplanen. Nästa steg är att den ska antas i kommunfullmäktige första kvartalet 2018.

Processen

Processen med att uppdatera översiktsplanen följer den gällande lagstiftningen. Precis som vid annan stadsplanering kan medborgare och andra lämna sina synpunkter vid till exempel samråd och utställning.

Tidplanen för arbetet:

  • Aktualitetsprövning 25 maj 2015
  • Samråd: 10 november 2016 – 10 januari 2017
  • Ställningstagande 15 juni 2017
  • Utställning 30 juni – 3 september 2017
  • Godkännande 23 november 2017
  • Antagande första kvartalet 2018

På bilden kan du se hur processen för att ta fram en ny översiktsplan ser ut.

Det börjar med ett uppdrag från kommunfullmäktige om att ta fram en ny översiktsplan. Förslaget till ny översiktsplan går sedan ut på samråd – där får alla tycka till om förslaget. Efter samrådet revideras förslaget och går till beslut i stadsbyggnadsnämnden. Det nya förslaget som kallas utställningsförslag ställs ut under en period. Även nu kan alla lämna sina synpunkter. Efter utställningen går förslaget för godkännande i stadsbyggnadsnämnden. Och sedan vidare för antagande i kommunfullmäktige.

Stockholmarna om stadens nya översiktsplan

Människor diskuterar förslag till ny översiktsplan i Kista galleria.

Tack till alla som tyckte till om samrådsförslaget till ny översiktsplan! Under samrådstiden kom det in drygt 1 500 synpunkter och kommentarer. Läs vad du och andra stockholmare tyckte.

Sammanfattning av synpunkter från samrådstiden för ny översiktsplan

Gällande översiktsplan

Du kan ta del av den nuvarande översiktsplanen både som pdf och som digital kartversion. Det är den som gäller tills en ny plan har vunnit laga kraft.

Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm

Stockholm - en stad för alla

Länk till film

Nyheter

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad