Planeringen för framtidens Stockholms görs i strategidokumentet Översiktsplan

Översiktsplan för Stockholm

Genom översiktsplanen talar staden om hur Stockholms bebyggelse och stadens övriga mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Stadens översiktsplan är ett viktigt verktyg i arbetet för en mer hållbar utveckling.

Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010 och vann laga kraft 10 april 2012. Den 23 november 2017 godkände Stadsbyggnadsnämnden en ny plan, ”Översiktsplan för Stockholms stad”.

Nästa steg är att kommunfullmäktige antar den nya planen, preliminärt sker det första kvartalet 2018. Den nuvarande översiktsplanen, Promenadstaden, gäller tills dess kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Gällande översiktsplan som pdf och digital karta

Du kan ta del av den nuvarande översiktsplanen både som pdf och som digital kartversion. Det är den som gäller tills en ny är antagen.

Promenadstaden, Översiktsplan för Stockholm (pdf, 18 MB, nytt fönster) 

Bilagor

Riksintressen enligt miljöbalken, Redovisning av miljö- och riskfaktorer (pdf, 8,4 MB, nytt fönster)

Beslut - utställning och antagande (pdf, 7,4 MB, nytt fönster)

Plankarta (pdf, 9,2 MB, nytt fönster)

Översiktsplanen finns tillgänglig i ett digitalt kartformat om du vill utforska stadens planering genom kartor.

Digital översiktsplan

Stadsutvecklingsstrategier

Översiktsplanen utgår från Stockholms stadsutvecklingsstrategier eller grundelement. Tillsammans skapar de en tätare och mer sammanhållen stad för hållbar tillväxt. Den centrala staden stärks och områden i ytterstaden utvecklas till lokala centra eller tyngdpunkter. Stadens delar kopplas samman genom ny sammanhängande bebyggelse och bättre infrastruktur med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Stadsbebyggelsen ska utvecklas i hela staden för att möta lokala behov.

Planeringsunderlag och tillägg

Det finns flera planeringsunderlag som tillsammans bildar utgångspunkt för översiktsplanen och ett antal tillägg som utvecklar den. Planeringsunderlagen används i arbetet med att ta fram en översiktsplan och finns sedan med som underlag så länge som översiktsplanen gäller. Tilläggen kommer till allteftersom frågor blir aktuella och när en översiktsplan uppdateras arbetas de tillägg som är relevanta in i den nya översiktsplanen.

Ny översiktsplan på gång

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt en  ny översiktsplan. Nästa steg är att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta planen. 

Ta del av godkännandehandlingen
till ny översiktsplan

Stockholm - en stad för alla

Länk till film

Nyheter

Fördjupa dig

In English

To meet the growth over 140 000 new homes are planned over the next fifteen years. At the same time the infrastructure and accessibility has to improve and adapt to the growing city – more people need to be able to walk, cycle and use public transport. Our local centers shall be thriving with life and our public rooms inviting and safe.

Read more in The Walkable City - Stockholm City Plan 

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad