Vy över vägkorsning med träd. I bakgrunden syns hus.
Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen) Vy 1

Västerled

Abrahamsberg, Stora Mossen, Äppelviken
Planerat

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken kommer det att byggas flerbostadshus på två platser längs Västerled och Nyängsvägen, liksom radhus vid Koltrastvägen.

Projektfakta

120 bostäder byggs vid Västerled

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken ska ny byggnation av flerbostadshus på två platser längs Västerled och Nyängsvägen, liksom radhus vid Koltrastvägen uppföras. Planområdet består av två delområden; det västra intill Skidbacksskogen och det östra mellan Stora mossens idrottsplats och Västerledshöjden.

Västra delen - Västerled/Nyängsvägen

Förslaget innebär att det i planområdets västra del uppförs totalt cirka 80 lägenheter i fem byggnader vid Västerled och tre vid Nyängsvägen, totalt åtta stycken. Under bostadshusen anläggs garage. Cykelparkering tillgodoses i garage och på gårdar.

Stigar i områden kan få något justerad dragning på grund av bebyggelsen men allmänheten ska fortsatt ha möjlighet att röra sig i området.

Östra delen - Västerled/Koltrastvägen

I planområdets östra del uppförs totalt cirka 40 bostäder i form av ett lamellhus utmed Västerled och tre korta lamellhus utmed Koltrastvägen.

Parkering anordnas i garage under bostadshuset med ramp som ansluter från Koltrastvägen.

Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB är byggaktörer

Exploateringskontoret i samarbete med Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB.

Ledningsarbeten under höst 2017

Exploateringsnämnden beslutade 12 augusti 2008 att anvisa mark för bostäder till AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB. Start-PM godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 april 2010. Samråd ägde rum under perioden 21 april till 6 juni 2011. Detaljplanen antogs vid stadsbyggnadsnämndens möte 18 augusti 2016 och vann laga kraft i september samma år.

Under hösten 2017 påbörjar Stockholm Vatten och Avfall vatten- och avloppsarbeten vid korsningen Västerled/Grundläggarvägen. Övriga ledningsägare i området påbörjar sina arbeten med bland annat ledningsomläggningar, flytt av mast och transformatorstation under senhöst/vinter 2017.

Byggstart för bostäderna i Västerled planeras till vår 2018. I samband med bygget av bostäderna förbättrar Stockholms stad gång- och cykelvägen vid Västerled/Koltrastvägen, så att den får samma standard som övrig sträckning.

Bildgalleri

Bild på hus vid väg. Barn som leker.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 1
Vy över gata kantad av hus. Man med hund ute och promenerar.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 2
Vy över väg med bil. Hus och träd i bakgrunden. Människor som promenerar.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 3
Vy över vägkorsning med träd. I bakgrunden syns hus.
Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen) Vy 1
Skiss över område
Situationsplan Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen)
Skiss över område
Situationsplan Västra delen (Västerled/Nyängsvägen)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sofia Iderheim

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden