Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Västerbronedfarten - förbättrad gång- och cykelbana

Marieberg

Västerbron och dess nedfart är en viktig länk i stadens cykelpendlingsstråk och binder samman Södermalm och Kungsholmen. Trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög. Därför förbättrar staden framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för de som cyklar och går.

Projektfakta

Bredare gång- och cykelbanor och tillgänglighetsanpassning

Följande åtgärder ska genomföras:

  • Gång- och cykelbanor på Västerbronedfarten breddas och får en bättre anslutning till Gjörwellsgatan.
  • Tydlig separering mellan gående och cyklister.
  • De två övergångsställen som korsar Västerbronedfarten hastighetssäkras.
  • En ny tillgänglighetsanpassade ramp byggs ner till parken för att möjliggöra för fotgängare med funktionsnedsättning.
  • Hela nedfarten får en ny förbättrad belysning och belysning under bron förbättras.

Förbättrad säkerhet och tillgänglighet när standarden höjs

Gång- och cykelbanorna på Västerbronedfarten håller inte tillräcklig hög standard. Idag är cykelbanan för smal och har brister i sin utformning och gångbana saknas mot Gjörwellsgatan. Tillgängligheten är inte tillräckligt bra och belysningen är dålig. Säkerheten för gångtrafikanter och cyklister behöver förbättras.

Delvis genomfört under 2015–2016

Västerbronedfartens gång- och cykelbanor har renoverats och viss nyanläggning har skett under 2015–2016. Nedfarten är nu öppen för trafik.

Staden utför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Påverkan i närområdet

Avstängningen av Västerbronedfarten har inneburit påverkan på framkomligheten för alla trafikslag utom gång och cykel.

Karta avstängning Västerbronedfarten (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad