Flygvy över gård och gårsdbyggnad Sirius 11

Sirius 11

Vasastaden
Pågående

Ett befintligt gårdshus med en bostad har moderniserats och en mindre utbyggnad på gårdshuset har gjorts.

Projektfakta

Vad?

Fastigheten Sirius 11 ligger på Västmannagatan 48 i Vasastaden. På kvarterets innegård finns ett gårdshus som används som bostad och som restaurerats och byggts om. En person i bostadsrättföreningen vill att bostaden bekräftas i plan, det vill säga att planbestämmelsen ändras så att marken där gårdshuset står får vara bebyggd i detaljplan. Bostadsrättföreningen Sirius 11 har godkännt att ansökan gjorts. Planen avgränsas till det aktuella gårdshuset och del av gården. Förändringen av gårdshuset, som redan är genomförd, är inte märkbar från gatan.

Närboende har överklagat bygglov och detaljplan. Efter beslut i de överklaganden som skett upprättas nu en ny detaljplan (denna) med samma sakinnehåll, men där speciell hänsyn tas till hur gårdsbyggnaden påverkar olika enskilda närboende.

Stadsbyggnadskontoret kan inte, efter att ha sett sakinnehåll, se att planen leder till betydande olägenhet för närboende. Innegårdar kan komplettera innerstadens kvarter och förtäta där de är lämpligt.

När? 

  • Detaljplan upprättas vår 2013
  • Antagande av detaljplan stadsbyggnadsnämnden 2013-06-13
  • Länsstyrelsen upphäver stadsbyggnadsnämnden beslut 2103-10-09
  • Mark- och miljödomstolen upphäver stadsbyggnadsnämnden beslut 2104-03-26
  • Nytt planförslag med beaktan av enskildas intressen
  • Samråd 2014-10-28−2014-11-25
  • Betänketid 2016-06-078−2016-06-21
  • Betänketidsutlåtande 2016-07-07

Vem?

Boende i fastigheten och bostadsrättsförening Sirius 11. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden