Flygbild över området Sabbatsberg 22

Sabbatsberg 22

Vasastaden
Planerat

Nuvarande byggnader på Torsgränd föreslås rivas och ersättas med ett nytt bostadskvarter, publika verksamhetslokaler i bottenplan, garage och en förskola.

Projektfakta

Vad?

Fastigheten Sabbatsberg 22 ligger nära S:t Eriksplan och Vasaparken och angränsar till Torsgatan, Klarastrandsleden och Torsgränd. Området präglas idag av Sabbatsbergs institutionspark som har en speciell karaktär med parkområde mellan husen.

Ägare av fastigheterna AFA Fastigheter önskar riva befintliga bostadshus med hänvisning till problem med flytspackel, ventilation och andra konstruktionsproblem. De befintliga bostadshusen önskas ersättas med ett nytt bostadskvarter om cirka 400 nya lägenheter, publika verksamhetslokaler i bottenplan, garage och en förskola.

Varför?

De befintliga byggnaderna med cirka 144 hyreslägenheterna har problem med inomhusmiljön sedan flera år. Fastighetsägaren har låtit ta fram två tekniska utredningar om byggnadernas tekniska status, den samlade bedömningen AFA Fastigheter gjort är att byggnaderna bör rivas.

En nybyggnation kan möjliggöra ett tillskott av bostäder på en attraktiv plats vilket bidrar till att uppnå Stockholms bostadsmål.

Fastigheten är en del av Sabbatsbergområdet som Stockholms stad tittar på i ett större sammanhang – vision Sabbatsberg.

När?

Tidplan är ännu inte fastlagd.

Vem? 

Befintlig byggnad ägs av AFA Fastigheter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden