Norrbackatäppan. Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Norrbackatäppan

Vasastaden
Planerat

Parken ska rustas upp för att möta områdets ökade behov av attraktiva miljöer för lek och vistelse.

Projektfakta

Nyhet

Tack till alla som deltagit i dialogen om Norrbackatäppan, era synpunkter är värdefulla! Vi kommer nu att sammanställa materialet. Sammanställningen kommer att läggas ut här när det är klart samt mailas ut till alla som lämnat kontaktuppgifter.

Vad?

Norrbackatäppan är en kvarterspark belägen mellan Norra stationsgatan och Norrbackagatan. Parken är nästan helt omgärdad av bebyggelse och har karaktär av en bostadsgård. Två förskolor samt en skola ligger i direkt anslutning och en del av parken används också som skolgård. Norrbackatäppan fick sin nuvarande utformning på 1970-talet och bara mindre tillägg har gjorts sedan dess. Parken är relativt stor men den är sliten och svår att överblicka delvis beroende på nivåskillnader. Berg i dagen samt utfyllnad med sprängsten gör delar av parken svårtillgänglig. Några mindre ytor för lek och bollspel finns, i övrigt består parken av gräsytor, mindre träd och buskage.

Bara ett kvarter från Norrbackatäppan växer nya Hagastaden fram. År 2017 kommer de första boende att flytta in och totalt planeras för omkring 6000 nya bostäder. Det nya parkstråket i Hagastaden, med plats för lek och rekreation, kommer dock inte att kunna tas i bruk före 2020. Under några år kommer därmed Norrbackatäppan att vara den närmst belägna lekplatsen för Hagastadens nya invånare, det är därför särskilt angeläget att nu planera för en förnyelse av parken.

Varför?

Trycket på lekplatserna inom Norrmalms stadsdelsområde är högt, andelen parkyta/invånare är lägst i Stockholm och trycket på de befintliga parkerna väntas öka ytterligare i takt med att staden växer. Det finns därför stor anledning att satsa extra på stadsdelens lekplatser för att möta det befintliga och ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara platser för lek i den täta stenstaden. 

När?

Under 2017 kommer ett program för parkens förnyelse tas fram. Under försommaren 2017 genomförs en dialog med allmänheten för att samla synpunkter och idéer om parkens utveckling.

Vem?

Norrmalms stadsdelsförvaltning i samarbete med exploateringskontoret.

 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning