Visionsbild över det ovala huset.

Nebulosan 32 och 33

Vasastaden
Planerat

Förslag på ett nytt fristående gårdshus i 4-5 våningar för cirka 40 lägenheter samt lokal för att bevara en förskola och kontor i de nedersta våningsplanen.

Projektfakta

Vad?

Ett fristående gårdshus för bostäder planeras i kvarteret Nebulosan 32 och 33 m. fl. med adress Västmannagatan 41 och 43 samt Dalagatan 32 och 34. Byggnaden anpassas efter befintlig bebyggelse och har fyra våningar och en indragen femte våning. Det nya huset rymmer cirka 44 nya bostäder och lokal för förskola och kontor i de nedersta våningsplanen.

Byggnaden föreslås utformas som en oval, placerad fritt pågården och med en diagonal orientering. Placering och form på det föreslagna gårdshuset skiljer sig från övriga gårdshus ikvarteret. Under processen med att ta fram förslaget harambitionen varit att hitta en form som kan ge intressantagårdsrum samt gör så liten skuggverkan som möjligt, samtidigtsom den förhåller sig på ett medvetet sätt till kvarterets typologi.

Entré till huset ska ske från Västmannagatan genom en ny entré i befintlig byggnad. Lediga garageplatser finns i befintligt garage i kvarteret.

Varför?

Ägare till fastigheten, Probitas Immanuelskyrkans förvaltning AB har ansökt om planändring för att möjliggöra ny byggnad på gårdsplanen. En förskola som idag finns i fastigheten Nebulosan 33 saknar bygglov, med den nya byggnaden kan förskoleverksamhet finnas kvar på gården.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett väl utformat hus på platsen kan bidra till Stockholms bostadsmål genom att skapa nya boendemiljöer i centralt läge.

När?

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

  • Start Pm 2 kv. 2016
  • Samråd 14 december 2016– 1 februari 2017
  • Granskning 1 kv. 2017
  • Antagande 2 kv. 2017

Vem?

Fastigheten ägs av Probitas Immanuelskyrkans förvaltning AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Flygbild kvarteret och innegård
Vy över befintlig gård
Visionsbild över det ovala huset.
Visionsbild över det tänkta ovala huset.
Skiss ovanifrån på byggnaden.
Skiss ovanifrån över det tänkta ovala huset.

Kontakt

Martina Norrman

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden