Bild på den befintliga kiosken

Loket 39

Vasastaden
Planerat

Tillägg till detaljplan som gör det möjligt för en befintlig kiosk att finnas kvar på platsen.

Projektfakta

Vad?

En kiosk som ligger på Sankt Eriksplan 11A som hittills haft tidsbegränsat bygglov behöver få planstöd som tillför byggrätt för kiosk. Inga om- eller tillbyggnader planeras. Tillstånd att få fortsätta bedriva verksamhet på platsen ges fortfarande av polisen.

Varför?

Byggrätten behöver förnyas. Gatuköket är ett positivt inslag i stadsmiljön och fyller en bra servicefunktion. Kiosken servar både pendlare och boende i området.

När?

  • Samråd 2015-05-04 – 2015-06-15
  • Granskning 3:e kvartalet 2015
  • Antagande 4:e kvartalet 2015

Vem?

Stockholm StadsParkerings AB äger marken och trafikkontoret är markupplåtare.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Ellinor Wik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden