Vasagatan

Planerat

Bättre cykelbanor och mer grönska när Vasagatan rustas upp.

Vasagatan

Vad?

Trafikkontoret planerar att bygga om Vasagatan till en mer levande stadsgata med nya cykelbanor, breddade gångbanor med fler träd, sittplatser, nya cykelparkeringar och ny belysning. Projektet delfinansieras av tretton fastighetsägare.

Varför?

Hela Vasagatan, från Tegelbacken till Norra Bantorget, ska byggas om och bli en trevligare och mer levande stadsgata. Vasagatan kommer att få nya och bredare cykelbanor som separeras från biltrafiken med hjälp av kantsten. Gångbanorna breddas för att ge mer plats för gående och uteserveringar. Nya träd planteras på gatans båda sidor. Hållplatserna vid Centralstationen behöver tas bort för att kunna göra bra cykellösningar. Nya hållplatser byggs vid Vasaplan nära entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågstationen. Infarten till taxiplatsen vid Centralstationen flyttas söderut för att öka trafiksäkerheten. Söderifrån öppnas en ny vänstersväng för biltrafiken mot Centralbron. Gatans nya utformning innebär att bussar och bilars framkomlighet minskar eftersom körfält kommer att tas bort.

I projektet ingår också cykelbanor vid Norra Bantorget, på Östra Järnvägsgatan och Vasaplan samt förbättrad cykelpassage vid Tegelbacken.

När?

Planerad byggstart för ombyggnaderna är våren 2018. Arbetena pågår till och med 2020.

Vem?

Stockholm stad planerar och genomför projektet.

Kontakt