Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest frekventerade gator. Nu planeras omfattande insatser för att bygga om gatan till en mer levande stadsgata med nya cykelbanor, bredare gångbanor, fler träd, sittplatser, nya cykelparkeringar och ny belysning. Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, och City i Samverkan deltar som samordnare.

Projektfakta

Bättre utrymme för gående och cyklister vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan förbättrar Stockholms stad gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen. Den nya lösningen innebär mer utrymme för gående och cyklister, vilket ger bättre framkomlighet och ökad säkerhet. 

Byggstart vid Tegelbacken var i mitten av januari 2018 och arbetet beräknas pågå till och med senvåren 2018. Arbetet påverkar trafiken på platsen och utförs såväl dagtid som nattetid. Under byggtiden begränsas framkomligheten för kollektivtrafik, biltrafik, gående och cyklister. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas sätta igång sensommaren 2018.

Inför ombyggnaden av Vasagatan ska Stockholms stad förbättra gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen.

Vasagatan blir en levande stadsgata

Trafikkontoret planerar att bygga om Vasagatan till en mer levande stadsgata med bredare gångbanor, nya sittplatser, fler träd, bättre cykelbanor, ökat antal cykelparkeringar och förbättrad belysning. Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare. Förutom ombyggnaden av Vasagatan så kommer det bli nya bredare cykelbanor kring Norra Bantorget, på Östra Järnvägsgatan och på Vasaplan.

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare gångbanor med fler sittplatser, cykelparkeringar, markvärme, trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan.

67 nya träd av arten Zelkova Serrata anpassade till stadsmiljö planteras längs med sträckan och ersätter dagens 43 träd.

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget; Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, byter övergångsstället och cykelpassagen plats. Det ger mer utrymme får både gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Buss- och biltrafikens framkomlighet minskas då ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h.

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken byggs om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron och ger lägre hastigheter och ökad säkerhet.

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatser framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Skapar bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister är otillräckliga och trafiksäkerheten behöver förbättras. Nu ska hela gatan, från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på 750 meter, byggas om för att bli en trivsam och levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Genomförs 2018–2020

Planerad byggstart är våren 2018. Arbetet genomförs i etapper så att framkomlighet under byggtiden säkras. Arbetet beräknas pågå fram till och med år 2020. 

Stockholms stad och fastighetsägare genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras med tolv fastighetsägare - Management Vasagatan och City i Samverkan deltar som samordnare.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad