Visionsbild Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen
Visionsbild

Vårbergsvägen

Vårberg
Planerat

Omvandling av Vårbergsvägen från transportled till gata kantad med stadsbebyggelse. Cirka 1000-1500 nya bostäder samt utredning av plats för ny skola, vård- och omsorgsboende samt förskolor.

Projektfakta

1000 - 1500 nya bostäder

Det aktuella fokusområdet omfattar delen mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem och är ett relativt stort område där staden ser en potential för en samlad ny bebyggelse, som tillsammans med övriga pågående planer längs Vårbergsvägen kan bidra till att omvandla området från en gles och överstor trafikstruktur till en mer integrerad del i Skärholmen och Vårberg.

Intill området ligger Vårbergs IP som kommer utvecklas till ett regionalt idrottscentrum med nya idrottslokaler och rustade fotbollsplaner. I fokusområdet ingår även utredning av en ny grundskola.

Inom området finns stora befintliga gröna kvalitéer i form av park och ekområden som kan utvecklas än mer för att bli värdefulla tillgångar för den nya och befintliga bebyggelsen.

Vårbergsvägen är ett utpekat större utredningsområde inom Fokus Skärholmen där staden ska pröva större och mer flexibla detaljplaner.

Omvandling av trafikerad gata

Staden har under en längre tid sett stora möjligheter att omvandla Vårbergsvägen till en gata i större utsträckning kantad av bebyggelse.

Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Skärholmens centrum – Vårby Gård och Vårberg samt lokala målpunkter som Vårbergs IP, Vårbergs sjukhem, Skärholmens centrum och områdets skolor. Vid en omvandling av Vårbergsvägen från en matargata till en mer integrerad och urban gata ställs också krav på en medveten hantering av bottenvåningar m.m. som stärker stråkets betydelse.

Preliminär tidplan

Samråd tredje kvartalet 2017
Granskning andra kvartalet 2018
Antagande andra kvartalet 2018
Projektets tidplan följer tidplanen för Fokus Skärholmen.

Byggherrar

ByggVesta, Svenska Bostäder, Peab, Micasa, Sisab 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Abdallah Azam

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill (fd Bergman)

Projektledare, exploateringskontoret

Nyheter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden