Grönskande fält vid Vårbergstoppen
Projekt Planerat

Vårbergstoppens stadspark

Vårberg

Stockholms stad planerar att skapa en ny stadspark på Vårbergstoppen i Skärholmen.

Projektfakta

Vårberstoppen blir stadspark med något för alla

Stockholms stad planerar att utveckla Vårbergstoppen till en stadspark med olika värden och funktioner för alla åldrar; småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, fågelskådningsplats, grillplatser och fler överraskningar. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.

Vårbergstoppen är egentligen två höjder som ligger bredvid varandra i stadsdelen Skärholmens sydvästra kant. Vikingaberget som ligger med utsikt över Vårbyfjärden är Stockholms högsta naturliga punkt 77 meter över vattenytan. Strax bredvid ligger den konstgjorda 90 meter höga Vårbergstoppen.

Vårbergstoppen har redan idag på flera sätt en parkstruktur som anknyter till klassisk trädgårdskonst, med välavvägda siktlinjer och en parkväg som leder besökaren mot toppen genom en mjuk slingrande och stigande sluttning. Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände.

Parken kommer att delas upp i tre delprojekt; Upplevelsen som tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet, Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn och Sagoskogen som blir en lekattraktion för de mindre barnen.

Parken behöver utvecklas då staden växer

När bostadsbyggandet är på topp och staden växer finns behov av att också utveckla och värna om stadens parker och naturområden.

I Skärholmen planeras ny bebyggelse och detta förstärker behovet av en att utveckla Vårbergstoppen till en modern, mångfunktionell och attraktiv park i området.

Preliminär tidplan 2017–2020

Byggstart beräknas till tidigast hösten 2018. Byggtiden uppskattas till min 3 år, 2018–2020.

  • 2017 – Utredning och medborgardialog
  • 2018 – Projektering och som tidigast byggstart under hösten
  • 2019 – Preliminärt färdigställande

Staden utvecklar parken

Skärholmens stadsdelsförvaltning utvecklar parken tillsammans med trafikkontoret.

Bildgalleri

Vy över bostäder i närheten av Vårbergstoppen
Gångväg vid Vårbergstoppen
Gröna fält och kullar vid Vårbergstoppen

Kontakt

Jean-Louis Dessalles

Projektledare/landskapsarkitekt, trafikkontoret/park och stadsmiljö

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad