Vårbergstoppen

Vårberg
Planerat

På en idag obebyggd plats invid Vårbergstoppen, utmed Vårbergsvägen, möjliggörs för sammanlagt ca 350 nya bostäder. Projektet syftar också till att bidra med ökad trygghet lokalt i området och ge Vårbergsvägen en mer levande gatumiljö, samt att stärka kopplingen till det intilliggande naturområdet.

Projektfakta

Vad?

Utbyggnaden innebär ett varierat utbud av bebyggelse så som ungdomsbostäder, bostadsrätter och radhus. I anslutning till bebyggelsen utvecklas park-/naturområdet Vårbergstoppen.

Vårbergsvägen utvecklas till ett tydligare gaturum och en mer levande gatumiljö med aktiva bottenvåningar, bostadsentréer mot gatan, samt fönster in till parkeringsgarage. Den befintliga gång- och cykeltunneln under Vårbergsvägen byggs bort och ersätts av en hastighetssäkrad övergång i plan. Fokus ligger också på att förbättra cykel och gångstråken igenom området.

Varför?

Ambitionen är att tillföra området ett varierat utbud av bostäder som idag saknas, eller finns i mindre utsträckning.

När?

Samråd genomfördes under tredje kvartalet 2016.
Granskning beräknas till andra eller tredje kvartalet 2017.
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till tredje kvartalet 2017.

Vem?

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB bygger radhus och ungdomsbostäder. Åke Sundvall Projekt AB bygger bostadsrätter.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bergman

Projektledare, exploateringskontoret

Caroline Henrysson

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Malin Sandström

Projektledare, Exploateringskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Vårberg

Projekt i Skärholmen

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.