Flygbild över hus
Visionsbild Kv. Grammet 1 med flera.
Projekt Planerat

Utveckling av Brommaplan

Åkeslund

Detaljplanearbete pågår inom kvarteret Grammet 1 med flera. I planeringen föreslås en ny bussterminal vid Brommaplan och en utveckling av stadsmiljön med fler butiker, upprustning och cirka 850 nya lägenheter.

Nyheter

Projektfakta

Brommaplans centrum är en knutpunkt för kollektivtrafik med tunnelbana och bussar. Många människor passerar dagligen området på väg till och från arbetet.

Syftet bakom planförslaget är att däcka över bussterminalen vid Brommaplan för att skapa en klimatskyddad och trygg bytespunkt för resenärerna. I planen ingår också att utveckla och förnya stadsmiljön med fler butiker, upprustade torg och cirka 850 nya lägenheter nära buss och tunnelbana. 

Bussterminal, centrum och cirka 850 lägenheter

Planförslaget innehåller bussterminal, inomhuscentrum/galleria, cirka 750 lägenheter i Grammet och cirka 100 lägenheter i kvarteret Linneduken 4. Alla lägenheter planeras att bli bostadsrätter. Vid torget byggs ett kontorshus, som framförallt är tänkt att innehålla olika vårdverksamheter.

Total omvandling

Planförslaget innebär en total omvandling av planområdets två delar, kvarteret Grammet söder om tunnelbanan och Linneduken 4 vid Klädesvägen. All befintlig bebyggelse inom planområdet rivs, utom tunnelbanebron och biljetthallen till tunnelbanan.

Planområdet

Planområdet omfattar större delen av Brommaplans Centrum. Den offentliga miljön med torg och gator rustas upp och utformas för att bli en sammanhängande, trygg fotgängarmiljö.

Ett modernt centrum för hela Bromma

Utgångspunkten för den nya bebyggelsen är en ny inbyggd bussterminal, som läggs parallellt med Drottningholmsvägen. Innanför bussterminalen byggs en liten galleria med butiker och serveringar. Busspassagerarna kan gå inomhus genom gallerian till tunnelbanan. Ovanpå bussterminal och galleria finns en övre nivå med stadsmässig bostadsbebyggelse i 7-10 våningar i kvartersform med gröna gårdar och trädplanterade lokalgator. I källar- och mellanvåningar finns garage för handel, infartsparkering och boende. Bostäderna får lokaler i bottenvåningarna.

Grammets fasad mot Drottningholmsvägen är uppbyggd av en kraftig tvåvåningssockel som täcker bussterminal och garage. De indragna bostadshusfasaderna har en vertikal indelning som ger möjlighet till variation i material, färg och takfotshöjd. Fasaderna utförs i tegel, puts och trä. Kontorsbyggnaden blir ett väl synligt landmärke i 11 vån, men är lägre än det befintliga höghuset som är 16 våningar.

I Linneduken 4, där det idag är infartsparkering, byggs bostäder i nio våningar och en låg del med lokaler mot Klädesvägen.

Vad händer just nu?

Utredningsarbetet pågår. När alla bitarna är på plats kommer förslaget att revideras och kompletteras. De slutgiltiga planhandlingarna (plankarta och planbeskrivning) färdigställs och skickas ut på granskning. Då visas de i Tekniska Nämndhuset, på Brommaplans bibliotek och på hemsidan. Efter granskning tas detaljplaneförslaget upp i stadsbyggnadsnämnden för godkännande. Detaljplanen går sedan till Kommunfullmäktige för antagande. Efter antagande kan planen överklagas. Vid överklagande prövas planen först av Länsstyrelsen och sedan eventuellt också av Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

Reningsverket

Planområdet ligger nära Bromma-Åkeshovs avloppsreningsverk, vilket kan ge störande lukt för de planerade nya bostäderna. Hela reningsverket planeras att flyttas från Bromma till Henriksdal. Då kommer allt avloppsvatten från Bromma att ledas till Henriksdal i en stor tunnel.

Länsstyrelsen värnar om reningsverket som ett regionalt intresse och vill inte att en detaljplan för nya bostäder nära reningsverket skall antas innan reningsverksflytten är helt säkerställd och det finns ett miljöbeslut för reningsverkets nya placering och den nya avloppstunneln.

En miljöprövning som skall leda fram till ett miljöbeslut har påbörjats. Stockholm Vatten beräknar att få en miljödom under hösten/vintern 2017 och först därefter kan detaljplan för kvarteret Grammet antas.

Bildgalleri

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Sofia Iderheim

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad