Perspektiv, Grev Turegatan (Tovatt Architects & Planners AB) Planförslaget innebär att arkaden byggs ut och lokalerna vänder sig tydligare mot gatan.
Perspektiv, Grev Turegatan (Tovatt Architects & Planners AB) Planförslaget innebär att arkaden byggs ut och lokalerna vänder sig tydligare mot gatan.
Projekt Pågående

Utbyggnad av arkad vid Riddargatan och Grev Turegatan

Östermalm

Butikerna i bottenvåningen föreslås få en tydligare koppling till gaturummet genom att fastigheternas arkad på de nedre våningarna byggs ut. Genom en ändring i detaljplanen får också kontor, förskola och vårdinrättningar i huset bättre möjligheter att fortsätta sin verksamhet.

Projektfakta

Byggnadens nedre två våningar mot gatan byggs ut

Fastigheterna Riddaren 23 och 25 ligger vid korsningen Riddargatan och Grev Turegatan på Östermalm. Huskroppen mot Grev Turegatan innehåller butiker och ingång till tunnelbanestationen Östermalmstorg i gatuplanet. Högre upp i huset finns kontor, förskola och vårdlokaler. Huset har idag en indragen arkad som är en del av gångstråket längs gatan.

Syftet med detaljplanen är att arkaden i husets två nedre våningar mot gatan utökas och byggs ut. Den totala tillkommande ytan blir cirka 195 kvadratmeter.Planområdet är cirka 2 300 kvadratmeter stort och omfattar Riddaren 23 och 25 i korsningen Grev Turegatan och Riddargatan vid Östermalmstorg.

Det föreslås också en ändring i detaljplanen så att kontor, förskola och vårdinrättningar kan fortsätta bedriva sin verksamhet i huset.

Butiker och gaturum kopplas samman

Syftet med detaljplanen är att arkaden i husets två nedre våningar mot gatan utökas och byggs ut för att tydligare koppla samman butikerna i bottenvåningen med gaturummet. På så sätt bidrar man till en mer tilltalande och trygg stadsmiljö.

Tidplan

Planen vann laga kraft 2017-07-22.

Vem?

Stockholms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Flygbild med planområdet markerat

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad