Flatenssjön omgiven av skog och klippor.
Flatensjön
Projekt Planerat

Upprustning av entréerna till Flatens naturreservat

Flaten

Med start hösten 2017 planerar Stockholm stad att rusta upp ett par av entréerna till Flatens naturreservat. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Flatenområdet inrättades som naturreservat 2007 och är ett stort naturområde med möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Området uppvisar stora rekreativa och ekologiska kvaliteter. Det är stort och variationsrikt vilket bidrar till att det används för en mångfald aktiviteter såsom promenader, utflykter, löpning, klättring, skolutflykter, bad och för att uppleva rofylldhet. Dess storlek och variation ger också förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Fakta om Flatens naturreservat

Tydligare entréer

Ett av förslagen är att förbättra entréerna till reservatet genom att göra dem tydligare och mer välkomnande, inte minst för gående och cyklister. De entréer som planeras att rustas upp inom satsningen Grönare Stockholm är huvudentrén vid Flatenbadet och entrén mittemot värmeverket på Flatenvägen.

Projektering av de båda platserna kommer att pågå under sommaren och ett färdigt förslag kommer att finnas tillgängligt i augusti/september 2017.

Nya skyltar

Inom projektet kommer även ett skyltprogram för reservatet att tas fram. Skyltprogrammet gäller både informationsskyltar som berättar om områdets värden och möjligheter till upplevelser och skyltar som ska göra det lättare att orientera sig inom reservatet.

Flaten en resurs i stadsutvecklingen

Flaten har under föregående år ingått i en förstudie gällande stadens skyddade områden som en resurs i stadsutvecklingen. I detta arbete har förslag till åtgärder tagits fram som ytterligare ökar områdets användbarhet och lyfter fram dess kvaliteter.

Stadensskyddade områden – en resurs i stadsutvecklingen. Pilot Flatens naturreservat (pdf, 9,19 Mb, nytt fönster)

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad