Perspektiv Kolsnarsvägen
Perspektiv Kolsnarsvägen

Tvären

Årsta
Planerat

Staden planerar för ca 55 nya lägenheter vid Långhalsvägen och Kolsnarsvägen i Årsta. Byggherre är Veidekke Bostad AB. Detaljplanen väntas antas i stadsbyggnadsnämnden i september 2017.

Projektfakta

Förslag för 55 nya bostäder

Staden föreslår två lamellhus vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen som anpassas till den omgivande 40-talsbebyggelsen och ett gemensamt garage i kvarteret Långhalsen. De 55 nya lägenheterna blir bostadsrätter.

Gångvägen som idag går mellan Eklångsvägen/Kolsnarsvägen och Långhalsvägen behåller i stort sett samma sträckning som tidigare men kommer att breddas och få ny beläggning.

Projektet tar hänsyn till områdets djurliv

Området vid Långhalsvägen är en del av barrskogssambandet mellan Årstaskogen, Majroskogen och Fagersjöskogen. Många djur- och fågelarter lever och förflyttar sig mellan dessa områden. Projektet har tagit hänsyn till det när man planerat bebyggelsen för att inkräkta på stråket så lite som möjligt. Vissa värdefulla tallar kommer att bevaras.

Årsta blir en förlängning av innerstaden

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7000 - 8000 bostäder per år. Årsta är ett av de områden som enligt Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, ska förtätas och bli en förlängning av innerstaden.

Veidekke Bostad bygger bostäder

Stockholms stad (exploateringskontoret) projektleder arbetet. Veidekke Bostad AB är byggherre.

Beslut preliminärt i september 2017

Samråd om detaljplaneförslaget hölls i mars 2015 och synpunkterna redovisades och diskuterades i stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2015. Det bestämdes då att förslaget skulle arbetas om något. Detaljplaneförslaget var ute på granskning våren 2017. I september 2017 väntas beslut i stadsbyggnadsnämnden om att anta planen. Byggstarten blir preliminärt våren 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden