Perspektiv Kolsnarsvägen
Perspektiv Kolsnarsvägen

Tvären

Planerat

Staden planerar för ca 55 nya lägenheter vid Långhalsvägen och Kolsnarsvägen i Årsta. Byggherre är Veidekke Bostad AB. Detaljplanen var ute på samråd våren 2015. Planen diskuterades i stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2015. Vissa delar av förslaget omarbetas just nu.

Projektfakta

Vad?

Staden föreslår två lamellhus vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen som anpassas till den omgivande 40-talsbebyggelsen och ett gemensamt garage i kvarteret Långhalsen. De 55 nya lägenheterna blir bostadsrätter.

Gångvägen som idag går mellan Eklångsvägen/Kolsnarsvägen och Långhalsvägen behåller i stort sett samma sträckning som tidigare men kommer att breddas och få ny beläggning.

Området vid Långhalsvägen är en del av barrskogssambandet mellan Årstaskogen, Majroskogen och Fagersjöskogen. Många djur- och fågelarter lever och förflyttar sig mellan dessa områden. Projektet har tagit hänsyn till det när man planerat bebyggelsen för att inkräkta på stråket så lite som möjligt. Man har också bevarat vissa värdefulla tallar.

Varför?

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7000 - 8000 bostäder per år. Årsta är ett av de områden som enligt Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, ska förtätas och bli en förlängning av innerstaden.

Vem?

Stockholms stad (exploateringskontoret) projektleder arbetet. Veidekke Bostad AB är byggherre.

När?

Samråd om detaljplaneförslaget hölls i mars 2015 och synpunkterna redovisades och diskuterades i stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2015. Det bestämdes då att förslaget skulle arbetas om något. Detaljplaneförslaget var ute på granskning 29 mars till 26 april 2017. Nästa steg är att stadsbyggnadsnämnden ska besluta om detaljplanen blir godkänd.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden