bild av huset med tillbyggnaden inritad
Illustration av korsningen Renstiernas gata/Åsögatan Bild: Ahlsénarkitekterna.
Projekt Planerat

Två nya våningar på hus i korsningen Renstiernas gata och Åsögatan

Södermalm

Förslaget till ny detaljplan kommer göra det möjligt att bygga två nya våningar och inredd vind i fastigheten Pahl 7 på Södermalm. Huset ligger i korsningen Renstiernas gata och Åsögatan och ombyggnaden innebär ny bostadsyta på ungefär 950 kvadratmeter fördelat på cirka 10 lägenheter.

Projektfakta

Två nya våningar samt inredd vind

Förslaget, som gäller fastigheten Pahl 7 i hörnet av Renstiernas gata och Åsögatan, ger möjlighet att bygga på huset med två våningar samt att inreda vinden med bostäder. Bostadsytan kommer att öka med omkring 950 kvadratmeter och innebära cirka tio nya lägenheter.

En tät stad främjar en hållbar utveckling 

Förslaget är i linje med Översiktsplan för Stockholm och planområdet ligger i ett område som betecknats som innerstadsbebyggelse.
I Översiktsplanens strategi 1 står det att Stockholm skall fortsätta stärkas i sina centrala delar. En tät stad främjar en hållbar utveckling som med tillskott av bostäder i dess centrala delar ger fler möjlighet till ett hållbart resande.

Tidplan

  • Samråd: kvartal fyra 2015
  • Granskning: kvartal tre 2016
  • Antagande: kvartal fyra 2016
  • Ny granskning: 31 oktober till och med 14 november 2017 *

* Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 december 2016 att anta detaljplanen. Beslutet överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen med hänvisning till att planens genomförande krävde medgivande från en grannfastighet. Efter att ett sådant medgivande inhämtats har planhandlingarna reviderats och ställs ut för ny granskning.  

Byggherre

Fastigheten Pahl 7 ägs av Brf Åsögatan 166. Den föreslagna byggrätten ägs av Investina AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Lina Axelsson

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

bild av huset med tillbyggnaden inritad.
Illustration av korsningen Åsögatan/ Renstiernas gata efter påbyggnad. (Bild: Ahlsénarkitekterna )
bild av huset med tillbyggnaden inritad
Illustration av korsningen Renstiernas gata/Åsögatan Bild: Ahlsénarkitekterna.
tecknad bild av huset med tillbyggnad. tillbyggnaden markerad med rött.
Fasad mot Åsägatan. Tillbyggnad markerad med rött. Bild: Ahlsénarkitekterna.
tecknat flygfoto över kvarteren runt fastigheten. Fastigheten är markerad med en röd ring.
Situationsplan där fastigheten är markerat med rött.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad