Illustration av byggnaderna i hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna.
Illustration av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)

Två flerbostadshus vid Tyska Bottens Väg

Nockebyhov
Planerat

Vid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick (fastighet Nockebyhov 2:22) planeras nybyggnation av två flerbostadshus om 4-5 våningar med cirka 56 bostadsrättslägenheter. Vid ett allmänt torg närmast korsningen möjliggörs lokaler för café eller gym.

Projektfakta

Två flerbostadshus i tre till fem våningar

Flerbostadshusen med cirka 56 bostadsrättslägenheter består av två hus, som är sammanbyggda i bottenvåningarna. Den längre huskroppen följer Tyska Bottens väg och den kortare huskroppen placeras utmed Mälarblick.

Våningshöjden i flerbostadshuset trappar ner från fem till tre våningar. Det lägsta våningstalet utgör en mindre volym närmast gatan.

Parkering

Bilparkering sker i garage under flerbostadshuset. Garaget med infart från Tyska Bottens väg planeras rymma parkeringsplatser motsvarande parkeringstal 0,8 parkeringsplatser/lägenhet.

Gång- och cykelbana

Som en del av utvecklingen av hela Nockebyhov kommer Tyska Bottens väg att byggas om. Ombyggnaden innebär bl.a. att en gångbana anläggs utmed Tyska Bottens väg. Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på.

Planerad radhusbebyggelse återremitteras

Vad gäller den planerade delen med radhusbebyggelse längs Tyska Bottens väg återremitterades detta till stadsbyggnadskontoret. Nämnden vill få belyst om det är möjligt att minska radhusområdets fotavtryck antingen genom att ersätta radhusen med ett flerbostadshus eller att disponera om radhusen.Ta del av nämndens beslut. 

Byggherre

Exploateringsnämnden beslutade 2014-02-06 att anvisa mark för bostäder till Lindbäcks Boende AB för ca 56 lägenheter i flerbostadshus.

Tidplan

Stadsbyggnadsnämnden tog 14 april 2016 beslut om att påbörja planarbete. Plansamråd ägde rum under perioden 24 januari till 7 mars 2017.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 31 augusti 2017 beslutade nämnden att godkänna redovisningen av plansamrådet samt att tillstyrka stadsbyggnadskontorets förslag om att sänka det mindre flerbostadshuset med en våning samt sänka med en våning av en mindre del på det längre flerbostadshuset.

Granskning pågår

Planen som berör flerbostadshusen är utställd för granskning 10 oktober till 2 november 2017. Du kan se förslaget i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, lokal Fyrkanten under utställningstiden.

Lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter så e-posta dom till följande e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, ange ärendenummret 2014-19532 och projektnamn Nockebyhov 2:22, vid Tyska Bottens Väg.

Du kan även lämna din asynpunkter genom att klicka på Lämna synpunkter i ärendet i Bygg- och plantjänsten.

Bildgalleri

Illustration av byggnaderna i hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna.
Illustration av hörnet Mälarblick/Tyska Bottens Väg som visar det lilla huset till vänster och det längre huset till höger och mellan de båda husen torget med lokaler i bottenvåningarna. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse ovanifrån.
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse. (Arkitekter Engstrand & Speek)
Planområdet är markerat med lila.
Planområdet är markerat med lila

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling