Projekt Planerat

Tre bostadshus söder om korsningen Grycksbovägen och Örbyleden

Bandhagen

Detaljplanen föreslår byggnation av tre bostadshus med sammanlagt cirka 90 lägenheter vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Planområdet utgörs av del av fastigheterna Lådkameran 1 och Örby 4:1.

Projektfakta

90 nya lägenheter vid Grycksbovägen

Tre bostadshus om fem våningar med cirka 90 lägenheter planeras vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. De tre bostadshusen utgörs av lamellhus som följer formen på tomten och placeras längs Grycksbovägen och Örbyleden så att de skapar en tydlig gräns mellan gata och gård. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Diabilden förtydliga Grycksbovägens gaturum och skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden.

Syftet är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder i enlighet med översiktsplanens strategi ”Satsa på attraktiva tyngdpunkter”. Här finns bra kollektivtrafik med tunnelbana runt knuten, och flertalet busslinjer. Servicen i området är väl utbyggd och kan i och med detta förslag ytterligare byggas ut. 

Stockholmshus

De planerade bostäderna är så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är namnet på det huskoncept som tas fram gemensamt av de kommunala bostadsbolagen och Stockholms stad för att möjliggöra byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. 

Tidplan

  • Samråd 14/2- 14/3 2017
  • Granskning planeras till 2:a kvartalet 2018
  • Antagande planeras till 3:e kvartalet 2018

Byggaktör

Familjebostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Detaljplaneområdet markerat med rosa
Detaljplaneområdet markerat med rosa
Illustrationsplan över de tre husen ovanifrån.

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Arkitekt , stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad