Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Nya cykelbanor på Torsgatan

Vasastaden
Planerat

Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i cykelplanen och förbinder Vasagatan med Solnavägen. Sträckan är en länk i det regionala cykelnätet. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister planerar Stockholms stad att bygga enkelriktade cykelbanor längs sträckan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget på Torsgatan. Sträckan utgör cirka 1 kilometer av Torsgatans totala sträckning.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och upphöjda överfarter ska göra det lättare att cykla

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för att fler ska välja att cykla.Stockholms stad planerar att bygga enkelriktade cykelbanor med en bredd om 2,25 meter med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Tydligt seperade banor ska förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter

Idag har sträckan Sankt Eriksplan fram till Norra Bantorget längs med Torsgatan en blandning av smala cykelbanor och cykelfält. Med enkelriktade cykelbanor och tydligt separerade gångbanor på vardera sidan om Torsgatan så blir trafiksäkerheten förbättrad för både cyklister, gående och bilister.

Citybanan avetablerar sitt arbetsområde vid Torsgatan 2017. I samband med återställningen av Torsgatan så passar vi på att bygga de nya cykelbanorna.

Preliminär byggstart 2017

Preliminär byggstart hösten 2017. Den nya gång- och cykelbanan beräknas helt färdigställd under 2019.

Staden genomför projektet

Stockholm stad planerar att genomföra projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden