Vy mot norr, med föreslagen tillbyggnad till höger (Pantektor AB)
Vy mot norr, med föreslagen tillbyggnad till höger (Pantektor AB)
Projekt Pågående

Tillbyggnad av terminalbyggnad vid Partihandlarvägen

Östberga

Västberga-Årsta terminalområde är en viktig knutpunkt för stadens varuförsörjning. Detaljplanen Godståget 1 möjliggör en tillbyggnad på den befintliga terminalbyggnadens södra sida som angränsar till Partihandlarvägen, Transportvägen och Årsta kombiterminal.

Projektfakta

Varför?

För att staden ska fungera är det viktigt att varuförsörjningen sker så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt. En förutsättning för effektiviteten är att varutransporten lätt kan nå slutdestinationen. Terminalbyggnaden i Östberga ligger i anslutning till järnvägen och Västberga-Årsta terminalområdes trafikleder vilket innebär att det finns goda förutsättningar för transport till området.

Vad?

Detaljplanens möjliggör en tillbyggnad på den befintliga byggnadens byggnadens södra sida.

Byggnaden har enligt Stadsmuseet särskilt kulturhistoriskt värde på grund av dess särpräglade och tidstypiska arkitektur med fasader i profilerad plåt och inslag av röd träpanel. Tillbyggnaden på den södra sidan bedöms inte påverka byggnadens kulturhistoriska värde negativt eftersom det främst är de norra och östra fasaderna av byggnaden som är betydelsefulla och synliga för förbipasserande.

Vem?

Fastighets AB Brostaden 

När?

Laga kraft 2016-01-13

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad