Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset

Kungsholmen
Planerat

Tekniska nämndhuset ska utvecklas till en modern och funktionell kontorsbyggnad, med plats för 1400 medarbetare i huvudbyggnaden Klamparen 7. När hela fastigheten är ombyggd frigörs flera byggnader för andra ändamål. Lokalerna ska i framtiden på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan förvaltningarna och servicen till medborgarna.

Projektfakta

Vad?

Projektet innebär att staden tar ett helhetsgrepp om fastigheten och utvecklar ett kontor med 1400 arbetsplatser i Klamparen 7. Detta är en lönsam och hållbar investering för Stockholms stad, på lång sikt. Genom att effektivisera ytorna kommer vi att kunna minska den använda ytan per anställd, vilket är både hållbart och ekonomiskt. Samtidigt frigör vi också andra ytor som vi kan använda för andra ändamål. Vi utvecklar lokalerna för att på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan förvaltningarna och servicen till medborgarna.

PDF: Flygbild över Tekniska nämndhuset Kungsholmen

Projektet förutsätter att vi utökar fastigheten genom en tillbyggnad av en ny entré på den nuvarande gården mot Fleminggatan. Tillbyggnaden kommer att inrymma reception, arkivexpedition, bygglovshjälp, utställningsytor och café. I anslutning till entrén kommer vi placera gemensamma möteslokaler för möten med Stockholmare. Målet med den nya entrén är en väl fungerande mötesplats för samtal om stadens utveckling.

Varför?

Tekniska nämndhuset uppfördes 1963-1965 och inga större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess. Lokalerna behöver anpassas och utvecklas enligt dagens standard och arbetsformer och upprustning av alltifrån ventilation, akustik, tillgänglighet och energi behöver göras.

När?

Inriktningsbeslut behandlas i kommunfullmäktige våren 2017.

Ombyggnaden kommer att ske etappvis och pågå sammanlagt fem år. Preliminär byggstart är 2018 med möjlig inflyttning av etapp 1 år 2020. Nyinvigning av hela fastigheten är planerad till 2023.

När projektet är klart kan Klamparen 8, tillbyggnaden Klamparen 11 och Kanalhuset frigöras för andra ändamål. Även en tomt i Söderstaden, där staden tidigare utrett en ny placering av Tekniska nämndhuset, kan nu i och med detta projekt utvecklas för annan verksamhet.

Vem?

Flytten berör exploateringskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ylva Berglund

Projektledare, fastighetskontoret

Olle Henriksson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Bildgalleri

Tekniska nämndhuset. Illustration: AIX Arkitekter

Nyheter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/ Promenadstaden