Teknikanläggningar - Förbifart Stockholm

Sätra
Planerat

Två teknikanläggningar till Förbifart Stockholm inom del av fastigheten Sätra 2:1. Byggnaderna är avsedda för VA-station och mottagningsstation.

Projektfakta

Vad?

Två teknikanläggningar till Förbifart Stockholm längs Skärholmsvägen, mellan Skärholmen och Sätra.

Anläggningarna ska händerta tvättvatten, dagvatten och avloppsvatten från förbifartens tunnlar samt för distribution av kommunikation, el och tele.

När?

Samråd kvartal 4 2016
Antagande kvartal 1 2017
Laga kraft kvartal 2 2017

Vem?

Trafikverket

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden