Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Område vid kvarteret Brevbäraren

Svedmyra
Planerat

Förslaget innebär att ett antal flerbostadshus placeras i ett idag obebyggt grönområde.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innebär att ett antal flerbostadshus placeras i ett idag obebyggt grönområde. Två långsmala hus om fyra till sex våningar föreslås bli placerade parallellt med tunnelbanespåren, men på tillräckligt långtavstånd för att klara riktvärden för buller. Ett punkthus om tre tillfyra våningar föreslås närmare befintliga punkthus. Användningen av ytan framför husen föreslås till gång- och cykelbana, vändplan för sopbil samt bilparkering.

Varför?

Förslaget bidrar till att öka bostadsutbudet liksom innebär ett välbehövligt tillskott av studentlägenheter i ett kollektivtrafiknäraläge. Förslaget är en del i att nå målet om 40 000 nya bostäder till år 2020 och ingår i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

När?

Plansamråd, första kvartalet 2017
Granskning, andra kvartalet 2017
Antagande, tredje kvartalet 2017

Vem?

AB Familjebostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Marie Ekberg

Projektledare, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden