Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Stortorpsvägen

Larsboda
Planerat

Planens möjliggör uppförande av radhus och villor ordnade kring en kvartersgata.

Projektfakta

Vad?

16-21 bostäder planeras som radhus och villor på en del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen. Besqab AB har fått markanvisning för att bygg. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av radhus ochvillor ordnade kring en kvartersgata genom att ianspråkta parkmark.Parkering föreslås ske på egen tomtmark samt på kvartersgatan. Bebyggelsen anpassar sig efter terrängen genom att bebyggelsen föreslås som suterränghus.

När?

Planerad byggstart tredje kvartalet 2017.

Vem?

Exploateringsnämnden anvisade 2011 mark för bostäder inom Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen till Besqab AB. Markanvisningen gällde först ca 35-40 lgh men har sedan minskat på grund av platsens begränsningar avseende strandskydd, naturvärden och topografi. Utifrån en bedömning bör en rimlig exploatering vara ca 16-21 bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

    

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret