NCC

Stora Mossens Backe

Stora Mossen
Pågående

Vid Stora Mossen och med närhet till Alvik planeras cirka 70 lägenheter i flerfamiljshus.

Projektfakta

Vad?

Planen ska bidra till att uppföra bostäder norr om Hermelinsstigen mot tunnelbanan i Stora Mossen. Planen innehåller fem nya bostadshus placerade i en bågform längs en ny kvartersgata väster om kvarteret Eldhunden.

Totalt planeras drygt 70 lägenheter inom planområdet. Bebyggelsen består av flerfamiljshus i fyra till fem våningar placerade i en brant sluttning med souterrängvåningar mot norr. Samtliga lägenheter upplåts som bostadsrätt.

En ny gata med vändningsmöjlighet skapas från stora Mossens backe. Parkering sker i ett parkeringsgarage som är placerat under den nya infartsgatan varav en mindre del är under husen. Viss parkering sker också längs infartsgatan.

I samband med byggnationen rustas lekplatsen upp söder kvarteret Eldhunden upp och göras mer inbjudande och tillgänglig för allmänhet. Här fanns tidigare en mosse, en typ av våtmark. Gestaltningsförslaget för lekplatsen har inspirerats av ett huvudkoncept; mossar och mossan som växer där.

Den trappa som från den allmänna infarten leder ner till kvarteret Eldhunden kommer att flyttas så att den mer går i riktning mot lekplatsen.

Varför?

Planområdet har ett bra läge med närhet till service, kommunikationer och grönområden. Området ligger i omedelbar närhet till Alvik, som är utpekat som stadsutvecklingsområde och cirka 1,5 kilometer från Brommaplan som är utpekat som en av nio tyngdpunkter i ytterstaden.

När?

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 2013-12-12, blev överklagad och vann laga kraft 2014-09-16.

Ombyggnation av lokalgatan mellan de nya bostadshusen och Stora Mossens backe samt nya lekparken startade i april 2015.

Lokalgatan parken/lekplatsen har besiktigats och inhägnaden av parken kommer att tas bort. För att minimera risken att bostadsproduktionens entreprenadfordon kör sönder asfalt kommer det sista lagret av asfalt att läggas på lokalgatan när Bonava är färdiga med sin bostadsproduktion.

Produktionen av bostadshus pågår. Detta sker i Bonavas regi.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Bonava.

Påverkan i näromårdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas. Parkering får endast ske på anvisade platser.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Kontakt

Karl-Johan Dufmats

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden