Flygbild över Stadshagen.
Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Projekt Planerat

Stadshagen

Stadshagen på nordvästra Kungsholmen har närhet till både kollektivtrafik, gröna ytor, parkstråk och vatten. Här finns det potential att skapa en framtida tät, grön och attraktiv stadsdel att bo, arbeta, vistas och gå i skola i.

Projektfakta

Varför?

Syftet är att omvandla Stadshagen till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel, med ett blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv. Förtätning föreslås genom ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse.

Detaljplanen skapar förutsättningar för nya bostäder samt skola, förskolor, idrottsverksamhet, kontor, vård och kommersiella lokaler. Stadshagen får i planförslaget tydliga entréer i öst och väst samt ett centralt torg vid en av tunnelbanenedgångarna. Stadsdelens parker och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk – en "grön loop". 

Vad?

I förslaget utvecklas S:t Göransgatan till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Den nya bebyggelsen ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. Särskilt ska bottenvåningar som vetter mot gata, torg och parker utformas omsorgsfullt, så att bebyggelsen bidrar till upplevelserika gator, torg  och parker. Idrotten och naturområdet med Stadshagsklippan ska fortsatt vara dominerande inslag i Stadshagen.

Vem?

Marken i området ägs till stor del av Stockholms stad. Delar av marken har markanvisats till Stockholmshem, Svenska Hem i Bromma, Primula Byggnads AB, Byggnadsbolaget Wallin AB, Folkhem AB, Einar Mattsson Projektutveckling AB, JM AB, AB Borätt, Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, Akademikerförbundet SSR och Balder Fastighets AB. Se illustration för aktuella markanvisningar inom Stadshagen.

Utöver de byggherrar som erhållit markanvisning deltar även andra markägare som Stadsholmen, Fastighets AB Gångaren (Electrolux), Stockholmshem med flera.

När?

  • Samråd: 20/1 - 2/3 2016
  • Granskning 21/6 - 8/9 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan Stadshagen
Illustrationsplan Stadshagen
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service m.m.
Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service m.m.
Foto på fysisk modell
Foto på fysisk modell

Kontakt

Karin Stenqvist

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad