Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Breddad gång- och cykelbana längs Stadsgårdsleden

Södermalm
Planerat

Stadsgårdsleden är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Leden är en viktig länk mellan Slussen och Danvikstull vidare ut mot Nacka och Värmdö. Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög och därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att gå och cykla längs leden.

Projektfakta

Bredare banor ska göra det lättare att gå och cykla på Stadsgårdsleden

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att bredda gång- och cykelbanan på Stadsgårdsleden mellan Fotografiska och Tegelviksslingan. Målet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för de som går och cyklar. För närvarande pågår trafikkapacitetsanalyser som kommer att vara vägledande för om ett körfält kan tas i anspråk vid Fotografiska, eller om satsningen kan göras på den norra sidan vid Fotografiska. En alternativ lösning som kan bli aktuell innebär att den nuvarande gång- och cykelbanan längs Fotografiska blir enbart cykelbana och att gångbanan kommer att gå längs kajen utmed Fotografiska mot Slussen.

Standarden höjs för att minska olycksrisken på sträckan

Stadsgårdsleden är en viktig infartsled till Stockholms innerstad och varje dygn passerar cirka 26 000 motorfordon. Enligt en mätning under maj månad visar att cirka 6000 cyklister passerar varje dygn. Dessutom är det periodvis många som går till och från färjeterminalen. Den befintliga gång- och cykelbanan mellan Fotografiska och Tegelviksslingan har inte tillräckligt hög standard idag och är en olycksdrabbad sträcka.

Prelimininär byggstart 2018

Sommaren 2016 genomförs trafikkapacitetsanalyser. Byggstart preliminärt under 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden