Sporthotellet sett från sydost (Wingårdhs arkitektkontor)
Projekt Planerat

Sporthotellet

Kista

Plan för att bygga en sportanläggning med hotell, konferens, kontor, butiker och cirka 150 bostäder i Kista.

Projektfakta

Vad?

Mellan mellan E4 och Torshamnsgatan i Kista planeras ett sporthotell, kallad "Playce", med sportanläggningar, hotell, konferens, kontor, och cirka 150 bostäder. 

Syftet är att integrera näringsliv, teknik, forskning, boende, hälsa och sport. Målet är att skapa en anläggning som kan utgöra en ny attraktion såväl i Kista som i Stockholmsområdet. 

Sporthotellet omfattar även ca 270 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. Utöver detta innehåller projektet bostäder i form av lägenhetshotell, s k ”extended stay”. 

Fastigheten som detaljplanearbetet avser är idag obebyggd och ligger i den nordvästra delen av Kista arbetsområde, mellan E4 och Torshamnsgatan. Fastigheten ligger i anslutning till utbyggnadsområdena Kista Äng och Kista Gård. 

Anläggningen motsvarande fyra kvarter enligt strukturplanen för Kista från 2003 och kommer vara väl synlig från E4 med ett eller flera höga torn. 

Varför?

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplanen och visionen för Kista möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ökad social hållbarhet och integration genom att skapa kvalitativa offentliga miljöer och funktioner. 

Utvecklingen av området följer den strukturplan för Kista Science City som antogs av kommunfullmäktige 2003. 

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. 

När?

  • Markanvisning mars 2015.
  • Start-PM 2016-02-01.

Vem?

Planområdet om ca 23 000 kvm ligger direkt norr om den nya förlängningen av Torshamnsgatan och omfattar del av fastigheten Akalla 4:1. Den del av Akalla 4:1 där Sporthotellet är beläget ägs av Stockholms stad. 

Exploateringsnämnden markanvisade i mars 2015 mark inom fastigheten Akalla 4:1 till Sport Hotels of Sweden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Marken där hotellet planeras inringad med röd fyrkant.
Sporthotellets tomt sedd från sydost.
Planområdet som illustrationsplan (Wingårdhs arkitektkontor)
Planområdet som illustrationsplan (Wingårdhs arkitektkontor)

Kontakt

Ewa Wåhlin

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad