Spånga C Öst

Solhem 16:1 m.fl., Solhem
Planerat

Staden växer. I anslutning till Spångaviadukten vid Spånga Kyrkväg planeras ny bebyggelse. Området ligger centralt i Spånga centrum med närhet till kollektivtrafik och service.

Projektfakta

Vad?

Förslaget uppfyller stadens mål och innebär ett tillskott om cirka 135 lägenheter samt verksamhetslokaler i husens bottenplan. Bebyggelsen föreslås uppföras som kvartersbebyggelse i 5-6 våningar öster om Spångaviadukten. Bostäderna planeras att upplåtas som bostadsrätt. Förslaget innebär även att gatan rätas upp för att skapa en bättre trafiklösning.

Stockholms stad äger marken och på platsen finns i dag två byggnader som förvaltas av fastighetskontoret. Diskussion har förts sedan 1970-talet om rivning av de befintliga husen. Husen är i sådant skick att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera/återställa dem och därför kommer de att rivas.

Vem?

Stockholms stad tillsammans AB Borätt.

När?

Exploateringsnämnden markanvisade området i juni 2014 till AB Borätt.

Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i februari 2016. Samråd om planförslaget äger rum under perioden  26 september - 7 november. Mer informaiton kommer att publiceras i samband med samrådets start. 

Granskning beräknas äga rum i april 2018. Planen beräknas antas i juni 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anton Nylander

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Jacob Arwidsson

Fövaltare, Fastighetskontoret

Natascha Tofilovska

Projektledare, exploateringskontoret