Projekt Planerat

Söderholmen

Vårberg

Cirka 250-300 nya bostäder i anslutning till Söderholmsgränd, om- och tillbyggnad av Söderholmsskolan (utökad F-6 verksamhet) samt förskola.

Bilder i samrådsförslag Söderholmen

Projektfakta

Vad?

Det aktuella fokusområdet ligger i västra delen av Vårbergs stadsdel, där Vårbergsvägen möter Våruddsringen och Söderholmsgränd. Området innefattar den existerande skoltomten för Söderholmsskolan, den intilliggande grusplanen, den skogsbevuxna naturslänten som sträcker sig ner mot Mälaren, verksamheterna Laxholmen och Torpgläntan samt delar av gatorna Söderholmsgränd och Vårbergsvägen.

Inom området planeras för totalt cirka 250-300 lägenheter (bostadsrätter), en utökad byggrätt för Söderholmsskolan med större skolgård och tillhörande idrottsytor, bland annat en ny 7-spels konstgräsplan. Samtidigt ska projektet verka för att förstärka de kvaliteter som finns på platsen idag, till exempel fruktlunden som ligger intill förskolan Torpgläntan och skogsslänten som sträcker sig från Söderholmsgränds vändplats ner till Johannesdalsbadet.

Ett mål är att projektet ska bidra till att stärka stråket mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet så att det upplevs som tryggt, trafiksäkert och varierat. En planeringsförutsättning är att öka skolgårdens yta för att skapa bra förutsättningar för en utökad skola.

Vårbergsvägen och Söderholmsgränd ligger idag avskilt från gång- och cykelvägnätet vilket gör att bilvägarna upplevs som barriärer där fordon kör snabbt. Trafiksepareringen skapar även stora nivåskillnader och ett dåligt utnyttjande av marken. I projektet studeras alternativa lösningar för gatornas placering.

Varför?

Utbildningsförvaltningen ser ett långsiktigt behöv att utveckla Söderholmsskolan med nya bättre lokaler med plats för fler elever med sammanhängande ytor för både skola och fritidshem. Marken som idag utgörs av en befintlig grusplan och vägslänt har sedan tidigare studerats för bostadsbebyggelse. I maj 2016 markanvisades platsen till Riksbyggen.

När?

Samråd hölls tredje kvartalet 2017.
Granskning andra kvartalet 2018.
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till fjärde kvartalet 2018.

Vem?

Bostäderna byggs av Riksbyggen.
SISAB tillsammans med Utbildningsförvaltningen står för utbyggnad och beställning av skola.
Fastighetskontoret tillsammans med Idrottsförvaltningen står för utbyggnad av bollplan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill (fd Bergman)

Projektledare, exploateringskontoret

Pontus Bodén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad