Pågående arbeten

En maskin är i full gång med att riva en brokonstruktion. Man ser en skylt i mitten av bilden som pekar åt vänster mot Blå bodarna. I bakgrunden ses flera kontorshus. Solen skiner.
Rivningsarbete sommaren 2016. Foto/Håkan Skog

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet. Arbetena pågår mestadels dagtid mellan klockan 07.00-19.00. Vid enstaka tillfällen behöver vi utföra störande arbeten eller arbeta natt.

Tryckspilltunnel i Katarinaberget 

Under slutet av 2017 och 2018 kommer två vattenledningar att läggas om och ansluta i ett nytt läge mot en befintlig avloppstunnel som går genom Katarinaberget. Från Stadsgårdsleden, i höjd med Birka-terminalen, kommer vi att spränga in en cirka 70 meter lång tunnel i berget. På Katarinavägen ska två anslutningspunkter borras ned. I övrigt blir det även en del arbeten med spont, jordschakt och betongarbeten. Under tredje kvartalet 2017 kommer losshållningsarbetena att pågå, det vill säga bergsprängningen.

Ny grundläggning Katarinahissen

Tidigare har vi genomfört underhållsarbeten av stålkonstruktionen. Nu pågår arbete med att förstärka grundläggningen och att byta ut den nedre delen av stålstommen. Sedan kommer själva hissmaskineriet att bytas ut. Hissen kan som tidigast sättas i drift under 2019.

Mer information om upprustningen hittar du här

Sprängningsarbeten på Katarinavägen

Sprängningsarbetenas andra etapp startar i juli, och kommer enligt plan att pågå till oktober. Sprängtiderna är klockan 10.00 och 14.00, och klockan 17.00 har vi en reservtid. Cirka fem minuter innan varje salva spärras gång- och cykelbryggorna vid Katarinavägen av. 

Du som bor eller arbetar nära arbetena kan få en SMS-avisering några minuter innan varje sprängsalva.

Skriv in ditt mobilnummer här för att få SMS

Provisorisk bussterminal på Stadsgårdsleden

Ledningsarbeten, schaktarbeten för att få till rätt höjder i marken samt betongarbeten pågår på Stadsgården, nedanför Katarinahuset. Det är förberedande arbeten för den provisoriska bussterminalen som kommer att börja tas i bruk under slutet på 2017. Under våren 2018 ska alla busslinjer flyttat till den temporära terminalen.

Resenärer kommer att ta sig via gångbryggor, på vardera sida av terminalen med tillhörande trappor och hissar, mellan terminalen och Södermalmstorg.

Illustration av den provisoriska bussterminalen på Stadsgårdsleden

Breddning av kajen

För att bussterminalen ska få plats på Stadsgårdsleden måste bil-, cykel- och gångtrafiken ledas om en bit längre ut mot kajen. För att möjliggöra detta pågår arbete med att bredda kajen. Som mest handlar det om en breddning på sju meter. 

Slusstorget

På det stora arbetsplatsområdet där den, nu rivna, östra bron brukade stå pågår flera olika arbeten parallellt.

Pålning för den nya brons norra landfäste, strax söder om Skeppsbron, pågår för fullt. Det är omkring 100 pålar som ska borras ned till cirka 50 meters djup i detta moment. 

Det pågår också schaktning och spontning på flera platser. Just nu schaktas marken ned till två meter under vattenytan. 

Sjöbergsplan

På Sjöbergsplan, ytan där popplarna brukade stå, pågår arbeten med att bygga en sjökulvert med tillhörande stigarschakt. Kulverten kommer innehålla ledningar och ska sträcka sig mot Gamla stan. Arbetet innefattar bland annat borrning av spontpålar och schaktarbeten. 

Arkeologi

Då Slussen är en plats med en lång historia av sjöfart och handel är det inte konstigt att vi hittar många historiska fynd när vi schaktar oss ned i marken. Ett tjugotal arkeologer arbetar sida vid sida med byggjobbarna så att inget av historiskt värde går förlorat under arbetet. 

Läs mer på Arkeologikonsults webbplats om utgrävningarna

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16