Situationsplan med förskola i 6 avdelningar vid Sköndalsvägen

Förskola Sköndalsvägen, Sköndal 2:1

Sköndal
Pågående

Förskolan vid Sköndalsvägen utökas och får större förskolegård samtidigt som verksamheten får permanent bygglov.

Projektfakta

Vad?

Förskolans paviljong ersätts med en ny byggnad. Samtidigt utökas verksamheten från tre till sex avdelningar. Förskolegården har utökats för att kunna erbjuda en förskolegård med en friyta per barn som motsvarar förskolans antal avdelningar. Gården kommer att vara öppen och tillgänglig för allmänheten och andra barn i området under kvällar och helger de tider förskolan är stängd. Planförslaget innebär att parkmark överförs till kvartersmark.

Varför?

Sköndal är i behov av fler förskoleplatser. Förskolan på Sköndalsvägen har idag tidsbegränsade bygglov som av juridiska skäl inte längre kan förlängas. Förskolan på Sköndalsvägen består av tre avdelningar, som är inrymda i en tillfällig så kallad expandiapaviljong i en våning placerad på parkmark. Den nuvarande paviljongen har ett tidsbegränsat bygglov sedan 2005 som gällde fram till 2015-01-31, därefter är ytterligare förlängning inte möjlig.

När?

Start-PM december 2014

Samråd april 2015 – juni 2015

Granskning december 2015 – februari 2016

Antagande mars 2016

Vem?

Staden äger fastigheten Sköndal 2:1 vid kvarteret Offerstocken i Sköndal. Marken upplåts med tomträtt till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Illustration som visar möjlig utformning
Planområdet markerat med rött
Planområdet med befintlig förskolepaviljong

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden