Illustrationsbild över hus
Illustration över kvarteret Skogsstjärnan vid Lövstavägen

Skogstjärnan

Hässelby Gård
Pågående

Stockholms stad kommer att bygga 234 bostäder i kvarteret Skogsstjärnan intill Lövstavägen i Hässelby Gård. I projektet ingår också att Lövstavägen rustas upp till en mer stadsmässig gata med trottoarer på båda sidor av vägen.

Projektfakta

Nya bostäder och upprustning av Lövstavägen

I det nya kvarteret kommer det att byggas 234 bostäder i flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. En ny entré skapas till Karl Bondes Skog. I samband med bostadsbebyggelsen vid Johannelund upprustades Lövstavägen till en stadsmässig gata. Denna upprustning fortsätter nu fram till korsningen vid Skattegårdsvägen, vilket innebär att även Kvarteret Skogsstjärnan får trottoarer på båda sidor av Lövstavägen.

Inflytt 2017-2018

Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Bostadsbebyggelsen startade i februari 2016 och inflyttning sker under hösten 2017 och våren 2018.

Under vecka 37 2016 stängde Lövstavägens södra körfält för renovering och istället öppnade norra körfältet för trafik i båda riktningar. Under våren 2017 får Lövstavägen ny asfalt och två körfält i respektive riktning öppnas för trafik. De nya trottoarerna, cykelbanan och trädplanteringarna färdigställs.

Vem?

Stockholms stad, exploateringskontoret, bygger om Lövstavägen och rustar upp Karls Bondes skog. Ikano bostad bygger 127 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Skogsstjärnan och Svenska Bostäder bygger 108 hyresrätter.

Varför?

Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga nya bostäder på bland annat ett före detta upplagsområde och samtidigt rusta upp Lövstavägen, bidrar detta projekt till att uppfylla dessa mål.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Ulrika Jameson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronika Sundberg

Projektledare, Ikano Bostad

Monica Staaf

Projektledare, Svenska bostäder

Suzanne Frejd

Kommunikatör, Svenska bostäder

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden