Illustration på hus. Människor promenerar.
Vy över bebyggelsen vid angöringsgata. Bild: Tyréns

Skattsedeln

Hägerstensåsen
Pågående

Planområdet ligger vid Hägerstensåsens västra del. Detaljplanen för Skattsedeln omfattar cirka 200 bostäder, parkeringsgarage, lokaler för verksamheter och förskola på den västra sidan av Hägerstensåsen.

Projektfakta

200 bostäder i västra Hägerstensåsen

Planområdet ligger vid Hägerstensåsens västra del. Detaljplanen för Skattsedeln omfattar cirka 200 bostäder i sju hus fördelat på två grupper på vardera sidan av tunnelbanan. Här planeras även för parkeringsgarage, lokaler för verksamheter och förskola på den västra sidan av Hägerstensåsen.

Gatu- och ledningsarbeten inleds i juni 2017

Byggstart är i början av juni 2017. Då påbörjar exploateringskontoret gatu- och ledningsarbeten i området. Det innebär att vi bland annat kommer att utföra sprängningar och bortforsling av sprängt berg. Byggtransporterna, som forslar bort sprängmassorna, kommer framförallt att gå via Valutavägen och delvis via Sedelvägen. Staden utreder möjligheten att köra transporter även via Personnevägen.

Dessa arbeten och transporter kommer att innebära en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåerna ska följa Naturvårdsverkets regler för buller från byggarbetsplatser. Sprängning kommer ske cirka klockan 9, 12 och 14. Stockholms stads entreprenör beräknas vara klar med första delen av gatu- och ledningsarbetena under första kvartalet 2018. Byggaktörerna Familjebostäder och Hefab påbörjar sina arbeten under hösten 2017.

Detaljplanen för Skattsedeln vann laga kraft under 2016 och därmed är den formella processen klar. Skattsedeln beräknas vara klart 2020.

Vem?

Exploateringskontoret utför gatu- och ledningsarbeten. För byggnationen av bostäder, verksamheter etc ansvarar byggaktörerna Familjebostäder och Hefab.

140 000 nya bostäder till 2030

Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad. Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Ett delmål är att 40 000 nya bostäder påbörjas till år 2020. Förutom bostäder kommer vi också att behöva förskoleplatser, parker och kollektivtrafik. Skolor, bibliotek och idrottsplatser och mycket annat. Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar i områden kring stadskärnan, som Hägersten-Liljeholmen, och låta staden växa successivt utåt.

Frågor och svar

Bildgalleri

Illustration över bebyggelse. Bilden visar människor som promenerar och ett fik.
Vy över lokal i bottenvåning mitt emot tunnelbana
Illustration på stadsmiljö. Människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg.
Vy över bebyggelse vid Valutavägen. Bild: Tyréns
Illustration över bebyggelse. Människor som promenerar bland hus.
Vy över bebyggelse vid Mellanbergsvägen. Bild: Tyréns
Kartbild över kvarteret Skattsedeln, i Hägerstensåsen.
Kartvy över Skattsedeln.
Illustration på hus. Människor promenerar.
Vy över bebyggelsen vid angöringsgata. Bild: Tyréns

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Johan Tornberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Hägerstensåsen

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden