Fäholmaskogen

Kärrtorp
Planerat

Detaljplaneförslag som innebär cirka 470 nya studentlägenheter väster om Kärrtorps centrum vid Söderarmsvägen.

Projektfakta

Vad?

Detaljplaneförslag för Hammarbyhöjden 1:1 som innebär ungefär 470 hyreslägenheter som blir studentboende i tre huskroppar om fem våningar. De tre byggnaderna har kortgavlar mot Söderarmsvägen och trappas uppför sluttningen i Fäholmaskogen/Gränsberget.

Varför?

Byggnaderna ger ett värdefullt bidrag till antalet ungdomsbostäder i Stockholm och hjälper till att uppfylla Stockholms bostadsmål 40000 bostäder till år 2020. Läget har bra kommunikationer och stärker Kärrtorps centrum genom att Söderarmsvägen får stadskänsla, blir ett levande stråk mot Kärrtorpsvägen och får ökad rörelse som medverkar till bättre trygghet i området.

När?

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

  • Start-PM 18 augusti 2016
  • Plansamråd kvartal 4 2016
  • Granskning kvartal 2 2017
  • Antagande kvartal 3 2017

Vem?

Fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 ägs av Stockholms stad. Järntorget har lämnat in ansökan om planläggning om del av fastigheten för flerbostadshus.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Flygfoto över området markerat med röd ring.
Planområdet inringat i rött. Kärrtorp centrum inringat i blått.
Vy mot skogsområdet från Söderarmsvägen
Bild på skogsområdet som planeras bebyggas från Söderarmsvägen
Skiss ovanifrån på byggnaderna
Skiss över byggnadernas placering ovanifrån

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Ann Wetterström

Projektledare, Exploateringskontoret