Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Skärholmsdalen

Sätra
Planerat

Stadsutveckling i norra Skärholmen med ny bebyggelse längs Skärholmsvägen och runt foten av ”Skärholmsberget”. Skärholmsvägen omvandlas till en stadsgata, parkstråket i dalgången utvecklas och entrén till Sätraskogen tydliggörs. Cirka 800-1000 nya bostäder samt ett vårdboende, verksamhetslokaler och förskolor.

Projektfakta

Vad?

Det aktuella fokusområdet sträcker sig en bit längs Skärholmsvägen till Björksätravägen och sedan in i dalgången och runt Skärholmsberget till Vårholmsbackarna och Falkholmsgränd. Området gränsar till Sätraskogens naturreservat och målsättningen är att den nya bebyggelsen ska göra reservatet mer tillgängligt med en mer inbjudande entré. Den tillkommande gatan, Gräsholmsvägens förlängning, planeras med entréer mot gatan med målsättningen att den ska bli ett tryggt stråk att gå och cykla längs även kvällstid. Skärholmsvägen omvandlas från matartrafikled till en stadsgata där det finns gott om plats för gående och cyklister samt nya träd. Den nya bebyggelsen har entréer mot gatan med utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan. Parkstråket utvecklas med nya parkfunktioner för att koppla samman Sätradalsparken med Sätraskogen.

Varför?

När Skärholmen planerade på 1960-talet lämnades området mellan Sätra och norra Skärholmen obebyggt för som ett reservat för en framtida motorväg i ytläge. Förbifarten som byggs just nu passerar i tunnel vilket under projektområdet vilket innebär att det ursprungliga markförlagda reservatet inte är aktuellt längre. Idag finns gång- cykelstråk i naturområdet mellan Skärholmen och Sätra som kopplar ihop stadsdelarna. Stråken uppfattas av många vid stadens olika dialoger under 2016 som otrygga, särskilt kvällstid. Området utgör en potentiell viktig länk för att koppla ihop norra Skärholmen och Sätra med sammanhållen bebyggelse. Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Skärholmens centrum och Sätra.

När

Samråd planeras att hållas under tredje kvartalet 2017.Granskning andra kvartalet 2018.Antagande beräknas till andra kvartalet 2018

Vem?

SKB (ankarbyggherre) medverkar i processen och utvecklar sedan bostäder i en del av området, Danator har markanvisning för ett vårdboende inom området. Arbetet med återstående markanvisningar kommer att ske längre fram i planarbetet.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bergman

Projektledare, exploateringskontoret

Elin Henriksson

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Sätra

Projekt i Skärholmen